Skjebnevalg i Oslo

OSLO BISPEDØMMERÅD

har innstilt syv kandidater til bispeembedet i Oslo. Personen som velges til dette vil få en stemme med stor påvirkningskraft, ikke bare i kirken, men i det norske samfunnet for øvrig. Spørsmålet blir da om kirken vil distansere seg fra samfunnsmessige utfordringer eller om biskop Stålsetts linje for en solidarisk og inkluderende kirke fortsatt skal bli fulgt.

Gunnar Stålsett har stått som representant for en kirke der budskapet om fred og rettferdighet står sentralt. Den folkekjære biskopen har gjort alvor av dette budskapet ved å våge å ha tydelige meninger i det offentlige rom, også i politisk betente situasjoner. Dette har gitt ham refs og innbitte motstandere, men også gjort den norske kirke til en viktig og relevant samfunnsaktør.

Det er også viktig å merke seg at flere biskoper har markert seg i sentrale politiske spørsmål i kampen for global rettferdighet. Preses i bispekollegiet, Finn Wagle, har bidratt sterkt til å sette hiv/aids-epidemien på dagsorden ved gjentatte modige utspill, mens andre biskoper, blant annet Møre-biskop Odd Bondevik og Olav Skjevesland i Agder på sin side har løftet frem viktige klimaspørsmål. Alle disse var også aktive i kampen mot Irak-krigen.

Men samtidig som deler av bispekollegiet har løftet frem det globale perspektivet, ser vi også hvordan andre deler av kirke-Norge ikke lar seg bevege like sterkt av ofrene for det skjeve maktforholdet mellom den rike og fattige delen av verden.

Et eksempel på dette var da Generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband, Ola Tulluan, uttalte ved sist år bisepmøte at «Den bibelske veiledning er utydelig og svak». Han pekte på at vedtak som å støtte samefolkets rettigheter, bruk av kondom i kampen mot hiv/aids og kall til vern av havet for «politikk» og noe som kirken ikke bør bry seg med. Vi er glade for at de fleste biskopene er i ferd med å bevege seg bort fra det snevre synet som Tulluan representerer.

Når religion bare blir en dyrking av individets selvbekreftende behov, blir kristendommen meningsløs.

DERFOR HAR VI

følgende beskjed til menighetsrådene, prester, kateketer, diakoner og kantorer i Oslo bispedømme, proster, professorer og rektorer som kan avgi stemme: Vi forventer at dere velger en biskop som tar den fattige del av verden på alvor og taler de undertryktes sak.