Skole uten krav

SV MÅ VÆRE det eneste partiet i verden som tror det er mulig å skape en «krevende» skole uten å stille krav. Det mest påfallende ved SVs skolepolitikk er hva partiet er imot: SV er imot eksamen og karakterer både i grunnskolen og i videregående. SV er imot et obligatorisk 2. fremmedspråk. SV er imot å skjerpe kravene til studiekompetanse. SV er imot å utvide matematikkopplæringen i videregående til to år. SV er imot opptakskrav til lærerutdanningen. SV er imot en læreplan med tydelige og forpliktende læringsmål. På denne måten viser SV sitt sanne ansikt i skolepolitikken: Partiet er mest opptatt av det som foregår i matpausen og etter skoletid. Her vil partiet bruke store penger, men når det blir snakk om å sette mål for kunnskap og kompetanse, viker partiet tilbake. Kristin Halvorsen har helt rett i at det ikke er noen motsetninger mellom faglige ferdigheter og sosial forståelse. Hvorfor i all verden skulle det være det? Men likevel er SV motstander av den nye læreplanen for Kunnskapsløftet som nettopp kombinerer klare læringsmål for den enkelte elev med skolens generelle rolle som formidler av verdier og kultur.

NÅR SV ER IMOT nasjonale prøver, betyr det at partiet er imot at den enkelte elev og foreldrene skal få tilbakemelding om hvor eleven står i forhold til nasjonale læringsmål. Kristin Halvorsen vil bare ha prøver for et utvalg av elevene, men det er ingen hjelp for den eleven som sliter med lesing eller skriving. For et sosialistisk parti holder det sikkert å få informasjon om gjennomsnittet. I Høyre tror vi ikke på noen gjennomsnittselev. Vi vil ha bedre tilbakemelding og bedre opplæring for hver enkelt. Og skal vi få til det, må vi ha karakterer, eksamen og nasjonale prøver som gir tilbakemelding - både til hver elev og til hver skole.