Skremselspropaganda

BIOTEKNOLOGI: Skal det bli tillatt å lage barn som må donere en nyre til syke søsken? I et innlegg 11/6 påstår Olav Gunnar Ballo, Inge Lønning og Laila Dåvøy at min argumentasjon 8/6 har denne konsekvensen. Eksemplet føyer seg inn i den skremselspropagandaen de betjener seg av i kampen for en restriktiv bioteknologilov. Men de vet selvfølgelig at nyrer, i motsetning til benmargceller, ikke er fornybare. Dette er et skrekkeksempel nettopp fordi det så klart bryter med prinsippet om at enhver person alltid skal behandles som et formål, og ikke bare som et middel.Ballo, Lønning og Dåvøy appellerer fortsatt til «Immanuel Kants tese om mennesket som et selvstendig mål, og ikke som et middel for andre mennesker». Men som jeg påpekte, er dette en fordreining av prinsippet. Det prinsippet forbyr, er å bruke personer bare - utelukkende - som midler.

ANGIVELSE AV helserisiko ved behandling ligger utenfor min kompetanse. Det anses imidlertid som moralsk forsvarlig at en person utsettes for en liten risiko for å redde en annen person fra en mye større fare; transplantasjonsloven tillater derfor allerede at barn som ikke selv kan samtykke, kan være donor for fornybart vev når det er nødvendig for å redde livet til søsken. Menneskeverdet til barnet som donerer underordnes ikke da rene nyttehensyn, men det gjøres en avveining som tar vare på menneskeverdet til både giver og mottaker. Det er ikke urimelig å begrunne lovforslaget på tilsvarende måte. Siden det derfor er tvilsomt at forslaget åpner for å bruke barn utelukkende som midler for sine syke søsken, må Ballo, Lønning og Dåvøy - når de ikke tyr til skremselspropaganda - fordreie Kants prinsipp for å skape inntrykk av å ha en god sak.Den andre misforståelsen av menneskeverdstanken jeg tok opp, er påstanden om at befruktede egg har menneskeverd. Ballo, Lønning og Dåvøy tror at «siden grunnlaget for all menneskelig eksistens går tilbake til en befruktet eggcelle, vil det å frata eggcellen egenverdi (les menneskeverd) også ha konsekvenser for hele det videre forløpet fram til fødsel og videre liv». Dette argumentet er uholdbart. For selv om embryoet ikke har menneskeverd, vil et inngrep på embryostadiet som påfører organismen uopprettelig skade, krenke menneskeverdet til den personen som oppstår av embryoet.

DET MESTE av Ballo, Lønning og Dåvøys innlegg ligger på siden av mitt. Jeg fokuserte på to misforståelser av menneskeverdstanken som ødelegger deres argumentasjon. Det gir dem ingen rett til å anta at jeg skulle «mene at teknologien ikke reiser etiske dilemmaer».