Skrik, politikk og Madonna

MUNCHRANET: De siste dagene har det kommet høylytte krav fra opposisjonen om at justisministeren må redegjøre overfor Stortinget i forbindelse med tilbakeføringen av maleriene Skrik og Madonna. Høyre har krevd svar på om justisministeren kjenner til om det skal ha foregått forhandlinger mellom politiet og kriminelle miljøer. Fremskrittspartiet mener justisministeren må finne ut hva slags avtaler som er gjort.Det er oppsiktsvekkende at disse to partiene krever at det utleveres opplysninger knyttet til en pågående straffesak. Det er et viktig prinsipp knyttet til maktfordelingen mellom statsmaktene at lovgiver ikke skal uttale seg om konkrete saker som er til behandling i domstolene før det forligger en rettskraftig dom. De bør vite at politi- og påtalemyndighet ikke kan inngå avtaler som krenker domstolenes suverenitet eller avtaler om lettere soningsforhold.

HØYRE OG Fremskrittspartiet ber også justisministeren svare konkret på hva som har skjedd knyttet til tilbakeføringen av Skrik og Madonna. Dette vil være et alvorlig brudd på den maktfordelingstradisjon vi har hatt i Norge i over hundre år mellom den politiske ledelsen av justisdepartementet og påtalemyndigheten. Spørsmålet om tilbakeføring av gjenstander fra straffbare handlinger er en del av etterforskningen og hører under påtalemyndighetens ansvarsområde. Det er gode grunner til at man ikke griper inn politisk i behandlingen av straffesaker. Stortinget har flere ganger gitt sin tilslutning til dette. Mener Høyre og Fremskrittspartiet virkelig at man skal endre disse prinsippene og gripe politisk inn i en pågående etterforskning slik de har gitt uttrykk for?

I EN MENINGSMÅLING utført av InFact for VG sier over 60 prosent at de synes det er greit at politiet inngår avtaler med kriminelle for å oppklare denne eller andre alvorlige forbrytelser. Det er grunn til å understreke at politi og påtalemyndighet daglig står overfor en rekke ulike forhandlingssituasjoner i sitt arbeid for å forebygge, oppdage, oppklare og iretteføre ulike former for kriminalitet. Politiets bekjempelse av ikke minst den organiserte og alvorlige kriminaliteten, er over tid helt avhengig av muligheten til å beskytte sine arbeidsmetoder. I en opphetet og sensasjonspreget politisk debatt om hvordan Oslo kommune og Norge har fått tilbake noen av sine mest verdifulle kulturskatter, er det fortsatt gode grunner til å beskytte politiets metoder og påtalemyndighetens politiske uavhengighet. Selv om opposisjonen forsøker å vinne billige politiske poenger med Skrik, politikk og Madonna.