Skyting mot gudshus er terror

BHATTI-SAKEN: Nylig gikk fristen ut for påtalemakten til å anke i Bhattisaken. Det er beklagelig at dommen ikke ble anket. Selv om Bhatti ble dømt for blant annet grovt skadeverk, ble han – under noe tvil, som det heter i dommen – frikjent fra anklagene om at skytingen mot synagogen i Oslo var en terrorhandling.

Det er forståelig at både forarbeidet til den nye terrorloven og dommen i Bhattisaken legger opp til at terrorbegrepet skal tolkes restriktivt. Dagens situasjon, hvor den internasjonale terrordiskursen ofte misbrukes politisk, tilsier at Norge bør være varsom med å definere noe som terror. Allikevel må ikke dette føre til at man ikke makter å fylle begrepet med et innhold som er relevant for norske forhold.

Det er nettopp for å få et terrorbegrep som er mer tilpasset den norske virkeligheten at dommen burde vært anket. Straffeloven § 147a definerer en terrorhandling som noe som er begått med det forsett å skape alvorlig frykt i en befolkning. Synagogen i Oslo ble beskutt med den hensikt å ramme norske jøder. Men det er ikke først og fremst et problem bare for jøder. Det bør i høyeste grad anses som noe som skaper sterk frykt i hele befolkningen: Hvis det å tilhøre en etnisk eller religiøs gruppe betyr at man er i fare, er skytingen på synagogen moralsk sett et angrep på alle troende som samles, og også det norske storsamfunnet. Dersom dommen signaliserer at slike angrep ikke er tilstrekkelig alvorlige fordi de bare rettes mot en liten gruppe av befolkningen, er vi farlig nær holdninger som ikke hører hjemme i en rettsstat. I Norge skal minoriteten ha minst like stort krav på beskyttelse som majoriteten.

Jeg er ikke jurist, og vet heller ikke om det er lovteksten eller lovfortolkerne som må bære det største ansvaret for utfallet av dommen. Men når den er formulert slik at et planlagt og fryktskapende attentat mot en etnisk og religiøs minoritet blir definert som ikke-terror, og dermed får et skinn av å ikke være «så ille», er det verdt å spørre seg om hva vi har oppnådd med den nye terrorloven.