Slag under beltestedet

MIKEL-SAKEN: I Dagbladet tirsdag 29 november fremsetter Esten O Sæther sterke påstander mot styret i FC Lyn Oslo generelt og styrets leder Sveinung Lunde spesielt. Sæthers hovedpoeng er at styret viser slett styremoral.Som mangeårig leder i næringslivet og styremedlem i private og offentlige styrer har jeg med tiden opparbeidet meg en viss erfaring og kompetanse i styrearbeid og i hvorledes et styre bør fungerer. Jeg ble valgt inn som medlem av styret i FC Lyn Oslo i vinter og har således fulgt prosessen rundt den såkalte «Mikel-saken» på nært hold. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i den karakterstikk Sæther gir styret og dets håndtering av saken.Som i hvilken som helst annen bedrift behandler ikke styret løpende arbeids- og avtalekontrakter. Det påhviler administrasjonen og sørge for at formalitetene i den forbindelse blir ivaretatt. Da uroen rundt «Mikel-saken» kom opp i mai måned i år tok imidlertid styret - sammen med vår advokat - en grundig gjennomgang av hele sakens innhold. På en pressekonferanse 18. mai beklaget styret at avtalen med Rune Hauge ble undertegnet i september 2004. Dette fordi hverken Rune Hauge eller noen klubb kan disponere over en spiller under 18 år. Situasjonen i mai var i imidlertid at Mikel var blitt 18 år, og hadde selv undertegnet en avtale med Lyn samt inngått en kontrakt med Mancheter United om å spille for den engelske klubben i fra 2006. Alle som var tilstede da Mikel undertegnet avtalen med Manchester kan bekrefte at dette gjorde han med stor glede.

I ETTERKANT har styret i klubben fulgt utviklingen nøye. Vi har stadig fått jevnlig redegjørelse fra vår advokat og administrasjon - senest på møte 28. november - hvor også styrets leder for ordens skyld hadde bedt klubbens kontrollkomité om å møte for om mulig å vurdere om det var noe å kritisere styret for. Styret i FC Lyn Oslo er valgt av klubbens årsmøte og ingen - ei heller lederen - mottar noen form for godtgjørelse. Vi sitter der fordi vi er glad i klubben og har ønsket å bidra med den erfaring vi måtte besitte.Det er sikkert sider ved vårt styrearbeid som kan bedres og konstruktiv kritikk tar vi gjerne imot. Sæthers forsøk på å foreta en moralsk refs med direkte personlige angrep på var styreleder - hvor i tillegg hans private arbeidssted trekkes inn - hører imidlertid ikke hjemme i spaltene til en kommentator i en av landets ledende aviser. Det var et slag under beltestedet og burde heller tilsi at Sæther tok en moralsk vurdering av sine egne skrevne ord.