FELLES PROSJEKT: «Det at norske fedre identifiserer seg med farsrollen allerede under graviditeten kommer blant annet til uttrykk ved at man ofte hører fedre (og av og til mødre) som sier at 'vi er gravid'», skriver kronikkforfatterne. 

NB! Modellklarert
FELLES PROSJEKT: «Det at norske fedre identifiserer seg med farsrollen allerede under graviditeten kommer blant annet til uttrykk ved at man ofte hører fedre (og av og til mødre) som sier at 'vi er gravid'», skriver kronikkforfatterne. NB! ModellklarertVis mer

Snart far - oftere edru

Ny undersøkelse viser at mange kvinner drikker under svangerskapet. Den gode nyheten er at norske fedre kutter alkoholen når partneren blir gravid.

Her i landet har vi tradisjonelt hatt en såkalt «tørr» alkoholkultur, hvilket innebærer færre episoder med alkohol, men et mer omfattende inntak når vi først drikker. Den typiske norske helgefylla er et tydelig uttrykk for denne kulturen - selv om begrepet «tørr» kanskje ikke er det vi vanligvis tenker på i den forbindelse. Uansett; en tørr alkoholkultur innebærer at alkohol ikke er til stede i så mange sosiale sammenhenger. Til forskjell fra en «våt» alkoholkultur - som vi særlig kjenner fra sørlige land i Europa, hvor alkohol oftere inngår som en naturlig del av ulike sosiale sammenhenger, men med et lavere konsum hver gang man drikker.

I de seinere åra har vi imidlertid sett en økende utjevning mellom disse to drikkekulturene. Vi reiser mer og legger til oss nye vaner. Den enorme veksten i omsetning av vin her til lands, reflekterer mer enn noe annet denne utviklingen. Like fullt ser mange land i Europa på Norge som et foregangsland når det gjelder restriksjoner på markedsføring og omsetting av alkohol. For det forskning så tydelig viser, er at økt tilgjengelighet øker konsumet. Og med økt alkoholkonsum i befolkningen, øker også alkoholrelaterte problemer og skader.

Utviklingen med stadig mer tilgjengelig alkohol og et mer kontinentalt drikkemønster fører utvilsomt med seg utfordringer. Det gjelder ikke minst i forhold til gravide kvinner, da vi nå vet mye om hvilke skadevirkninger selv små mengder alkohol kan ha på fosterutviklingen. Derfor er det urovekkende at så mye som ti prosent av førstegangsmødre og 17 prosent av erfarne mødre, fortsatt drikker alkohol fire måneder ut i svangerskapet - om enn i begrenset grad. Dette kommer fram i en undersøkelse vi publiserte i forrige måned, basert på data fra Nasjonal folkehelseinstitutt sin store Mor & Barn Undersøkelse hvor ca. 100 000 foreldre og barn inngår.

Hva med fedrene? Inntil nylig har vi manglet kunnskaper om vordende fedres alkoholvaner. Riktignok har det vært gjort noen få studier i USA som tilsier at amerikanske menn stort sett fortsetter å drikke som før også når partneren blir gravid. Men disse resultatene har vært basert på spesielle utvalg og har hatt begrenset overføringsverdi til norske forhold. I vår studie finner vi - interessant nok, et ganske annet bilde: En liten andel, omkring to prosent, kutter alkoholen tvert. De øvrige fortsetter å nyte alkohol, men sjeldnere og i mindre doser. Det gjelder spesielt for førstegangsfedre - riktignok fra et høyere forbruk i utgangspunktet.

Følg oss på Twitter

At norske menn reduserer alkoholforbruket når partneren blir gravid, må betraktes som en gladnyhet fra forskningsfronten. Spesielt med tanke på at det kan bidra til å gjøre det lettere for mødrene å kutte ut alkoholen under graviditeten. Men det er også andre potensielle gevinster av fedrenes reduserte alkoholforbruk i denne perioden. Et stort avvik i alkoholkonsum mellom partene i et parforhold, øker nemlig risikoen for at det oppstår problemer i parforholdet. Og graviditeten kan i så måte være en sårbar periode dersom far fortsetter å drikke som før, mens mor reduserer sitt forbruk til et minimum.

Hvis far derimot opptrer solidarisk med mor og reduserer sitt eget forbruk, vil han også redusere risikoen forbundet med et veldig forskjellig alkoholforbruk i månedene før fødselen. En annen type gevinst av fars reduksjon er knyttet til det totale alkoholforbruket i samfunnet. Vi vet nemlig at det er en klar sammenheng mellom totalkonsum av alkohol, og alkoholrelaterte sykdommer og skader i befolkningen. Når totalkonsumet reduseres - uansett hvor det kuttes, vil det kunne få målbare effekter på den alkoholrelaterte folkehelsen. Det er altså mye å vinne på at vordende fedre reduserer sitt alkoholforbruk, både for mor og det ufødte barnet, for parforholdet og familien, og for samfunnet som helhet.

Frode Thuen, professor,

Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB
Frode Thuen, professor, Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB Vis mer

Dagens menn stiller seg spørsmål ved hva det vil si å bli far og hvilken rolle man skal ha i barnets liv, på en helt annen måte enn hva som har vært vanlig i tidligere tider. Det at norske fedre identifiserer seg med farsrollen allerede under graviditeten kommer blant annet til uttrykk ved at man ofte hører fedre (og av og til mødre) som sier at «vi er gravid». Og ikke minst; ved at de i stor grad er med på ultralydundersøkelser og svangerskapskontroller. Når vordende fedre reduserer sitt alkoholbruk, kan altså det skyldes at de svært tidlig utvikler en identitet og sosial rolle som far, hvilke også medfører at de tar aktivt del i svangerskapsomsorgen på ulike vis.

Et interessant funn fra studien vår, er for øvrig at reduksjonen i alkoholforbruk hos de vordende fedrene ser ut til å komme innenfra, og ikke som et resultat av at mor endrer sine alkoholvaner. Kanskje kan vi si at fedrene etablerer en selvstendig relasjon til det ufødte barnet, og gjør seg sine tilpasninger til den nye rollen som far, uavhengig av mors tilpasninger.

Sonja Mellingen, 
psykologspesialist/stipendiat,

Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB
Sonja Mellingen, psykologspesialist/stipendiat, Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB Vis mer

I alle fall; selv om enda flere mødre kan og bør kutte alkoholen under svangerskapet, er det oppløftende at mange av dem ser ut til å kunne regne med drahjelp fra barnets far. Det er i seg selv en god grunn til ikke å skusle bort det som er oppnådd gjennom politisk satsing på fedres involvering i omsorgen for barna.