Soldater i internasjonal tjeneste

DET HAR

den siste tiden fremkommet kritikk av måten Hæren rekrutterer soldater til internasjonal tjeneste. Jeg ønsker derfor å redegjøre for prosessene som pågår forut for signering av kontrakt. Hæren har siden høsten 2000 rekruttert hoveddelen av våre styrkebidrag med basis i personell inne til førstegangstjeneste. Dette er i tråd med politiske føringer gitt av Stortinget. I Hæren legger vi vekt på at det skal være en lang bevisstgjøringperiode før kontraktssignering, og derfor har de aller fleste gjennomgått et informasjonsløp på et halvt år - fra de kommer inn, til kontraktssignering.

De fleste følger dette løpet:

Innrykksdagen: Infostands om internasjonale operasjoner på alle oppmøteplasser.

Orientering: Gjennomføres normalt i løpet av september, og er obligatorisk for alle soldatene.

Misjonsvisitt: Besøk av soldater og befal på perm fra internasjonal operasjon, gir et innblikk i operasjonen slik den er i øyeblikket.

Kontraktinformasjon: Gjennomføres normalt i slutten av november. Her får soldatene en gjennomgang av juridiske forhold rundt hva det innebærer å skrive kontrakt.

Informasjonspakke: De som i forkant av julepermisjon er aktuelle for internasjonale operasjoner, får med seg en informasjonspakke hjem som de oppfordres til å gå gjennom sammen med familie. Kontraktsignering: Gjennomføres normalt i månedsskiftet januar/februar.

DET ER

et gjennomgående poeng i hele prosessen at soldatene oppfordres til å ha en nær dialog med sine nærmeste om mulighetene til å delta i internasjonale operasjoner. Hvorvidt soldatene velger å ta med mor og far på råd, må imidlertid være opp til soldatene selv. De er voksne mennesker med ansvar for egne valg. Hæren er bevisst på problem som kan oppstå ved å rekruttere opp mot hele grupper av soldater. Det gjøres derfor veldig klart, gjentatte ganger, at den enkelte må vurdere sin egen situasjon, uavhengig av medsoldatene. Og all erfaring viser at vi har lykkes med dette arbeidet, siden vi meget sjelden opplever at soldater reiser hjem fra misjoner. Skulle det likevel være slik at soldater som har skrevet kontrakt, ikke ønsker å fullføre oppdraget, er det fullt mulig å si opp. Det gjennomføres da en oppsigelsestid på helt regulært vis, akkurat som ellers i arbeidslivet. Det fins sågar mulighet til å terminere med umiddelbar virkning, dersom endringer i soldatens livvsituasjon tilsier det.