Solheims optimisme

REDERSKANDALEN: Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim viser i sitt innlegg i Dagbladet mandag 22. september stor tiltro til den nye konvensjonen som skal hindre de uverdige forholdene i skipsopphuggingsindustrien. Men har han egentlig grunn til det?

Solheim skriver at det er avgjørende å få på plass en avtale som regulerer, stiller krav og kontrollerer skipsopphuggingsindustrien - slik at man kan beskytte arbeiderne og miljøet på strendene i blant annet India og Bangladesh. Det stemmer. Vi stiller imidlertid spørsmålstegn ved om vi vil få en slik avtale i løpet av diplomatkonferansen i Hong Kong i mai neste år, slik Solheim hevder.

Den nye konvensjonen stiller nye krav til flaggstaten. Dette er selvfølgelig bra, men utkastet til ny konvensjon stiller ingen krav til staten der eierselskapet er registrert når rederier «flagger om» skipene sine. Det store smutthullet i den eksisterende Baselkonvensjonen er muligheten rederiene har til å selge skipene rett før skipet skal skrapes til mindre seriøse flaggstater som ikke har ratifisert konvensjonen.

Disse flaggstatene trenger derfor ikke følge kravene i konvensjonen. Konvensjonen mister derfor sin virkning. En ny konvensjon må klargjøre begrepet «eksportstat», og eksportøransvaret må deles likt mellom flaggstat og stat der eierselskapet er registrert.

Utkastet til ny konvensjon kriminaliserer ikke brudd på avtalen. Den inneholder heller ingen sanksjonsmuligheter for stater som har ratifisert avtalen, men som ikke følger reglene. Den nye konvensjonen tar dermed et skritt tilbake fra den eksisterende Baselkonvensjonen, som anser tap av menneskeliv og uforsvarlig håndtering av giftig avfall som illegalt. En ny konvensjon må kriminalisere brudd på avtalen og legge frem klare, virkningsfulle sanksjoner som konsekvens av å bryte reglene.

Med et slikt utkast til grunn for en ny internasjonal konvensjon spørs det om vi vil få en avtale som kan forhindre at norske redere tjener rått på en industri som invalidiserer og dreper unge menn i land som India og Bangladesh.