Søppel som handelsvare

I august 2006 eksploderte importert giftig avfall i Elfenbenskysten og etterlot 17 døde og flere tusen syke. I mai 2007 gikk to tanker med kjemikalier og oljerester fraktet fra Mexico i luften i Gulen i Sogn og Fjordane. Hendelser som disse gjør at tollmyndighetene i alle land trapper opp kampen mot grensekryssende miljøkriminalitet.

Verdens Tollorganisasjon (WCO) har satt miljøbeskyttelse og kampen mot farlig avfall øverst på dagsordenen ved markeringen av den internasjonale tolldagen 26. januar. Denne satsingen på miljø gjenspeiles også i WCOs anbefaling om aksjoner mot grensekryssende miljøovertredelser som norsk tollvesen om kort tid vil tiltre. I tillegg har WCO inngått samarbeidsavtale med FNs miljøprogram (UNEP) om å forhindre dumping av elektronisk avfall i utviklingsland.

Tollmyndighetene internasjonalt vil føre strengere kontroll med inn- og utførselen av varer som i virkeligheten er farlig avfall. I Norge legges det opp til et tett samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT), og Kystverket. I 2009 kobles Tollvesenet til Kystverkets Safe Sea Net. Systemet er del av et europeisk elektronisk meldingssystem, og skal brukes av skip som ankommer eller forlater norske havner. Alle skip som fører farlig eller forurensende last er dessuten pålagt å sende en anløps- eller avgangsmelding, uavhengig av skipets størrelse. Opplysningene fra Safe Sea Net er verdifulle for Tollvesenets og andre etaters risikovurderinger. Når det er fullt operativt kan systemet brukes til å oppdage transporter av farlig avfall.

Hver enkelt vareeier, transportør og speditør har ansvar for å deklarere grensekryssende varetransporter til tollmyndighetene. De aller fleste aktørene retter seg etter lover og regler og gir korrekte opplysninger. Problemet er de få aktørene som setter fortjeneste foran hensynet til liv og helse, miljø og sikkerhet. Det er disse aktørene som kynisk handler med farlige og illegale varer og produkter. Myndighetene må svare med flere og bedre kontroller.

Norge har undertegnet Baselkonvensjonen som skal hindre ulovlig frakt av farlig avfall.

Avtalelandene har rett til å hindre import eller videre transport av avfall gjennom sitt område hvis det ikke foreligger importtillatelse eller hvis det ikke finnes en bilateral avtale som tillater import eller videre transport. Tollvesenet vil nå styrke eksportkontrollen.

Avfall er blitt en stor handelsvare. I 2006 eksporterte Norge 372 000 tonn avfall mot 100 000 tonn i 2001. Av 10 000 tonn farlig avfall som produseres i Norge, ble i 2006 kun én prosent eksportert til sluttbehandling, viser tall fra Statens forurensningstilsyn. I samarbeid med forurensningsmyndighetene skal Tollvesenet påse at det ikke eksporteres og importeres ulovlig og farlig avfall.

Det er behov for tett samarbeid mellom etatene som fører tilsyn og kontroll med farlig avfall, farlig gods og eksportlisenser. I 2009 planlegger Statens forurensningstilsyn som regelverkseier og Tollvesenet som grensemyndighet aksjoner og kontroller rettet mot farlig avfall, med spesielt fokus på eksport. Slik får myndighetene bedre oversikt og kan avdekke omfanget av farlig avfall som passerer grensene både inn og ut av Norge. I tillegg vil det bli etablert varslingsrutiner i fortollingssystemet TVINN for å hindre at det eksporteres avfall som kan være ulovlig. Tollvesenet skal også kontrollere at eksportøren har de nødvendige tillatelsene fra Statens forurensningstilsyn før eksporten finner sted. Tidligere denne måneden stoppet Tollvesenet, sammen med Statens forurensningstilsyn og politiet, en konteiner med 35 tonn miljøfarlig avfall som skulle skipes til Afrika. SFT og politiet konkluderte med at reglene for grensekryssende transport av avfall var brutt. I desember stoppet politiet en utrangert lastebil som var på veg til Øst-Europa med flere andre defekte biler på lasteplanet. Statens vegvesen ga øyeblikkelig kjøreforbud. Dette viser behovet for og viktigheten av et tett samarbeid mellom alle kontrolletatene.

Det er Tollvesenets oppgave som grensebeskytter å holde tilbake mistenkelige sendinger som oppdages, og varsle forurensningsmyndighetene slik at de kan foreta en grundigere kontroll og fastslå om det er tillatt å eksportere varen. Gamle hvitevarer, kasserte elektriske og elektroniske produkter, brukte bildekk og andre produkter som fortsatt kan ha en bruksverdi i utviklingsland, kan ikke uten videre eksporteres fra Norge til land utenfor Europa. Utrangerte norske produkter kan skape miljøproblemer i fattige mottakerland som mangler systemer til å behandle produktene. Å krysse grensen med ulovlig og farlig avfall utgjør en trussel mot folks liv og helse og mot miljøet. Derfor er det viktig å føre streng kontroll med hva som i virkeligheten befinner seg i lasten. Baselkonvensjonen skal respekteres og ulovlig skipstrafikk med farlig avfall skal stoppes. Tollvesenet ønsker å bidra aktivt og vil styrke eksportkontrollen som ledd i kampen mot miljøkriminalitet. Smugling over landegrensene av utrydningstruede planter og dyr er en annen form for miljøkriminalitet. En av Tollvesenets viktige miljøoppgaver er å hindre denne ulovlige handelen.

I 2008 stanset Tollvesenet nær 4 000 produkter av truede plante- og dyrearter som står på forbudslistene. Handelen er strengt regulert i Washingtonkonvensjonen, men fortjenesten ved salg kan være så stor at smuglingen er blitt "business" for organisert kriminalitet. Tollvesenets innsats mot smugling av truede planter og dyr er dermed både miljøbeskyttelse og kriminalitetsbekjempelse.