Sosiale forskjellar i skulen

Fem grunnar til sosiale forskjellar i skolen

Som i samfunnet forøvrig, har vi tydelege sosiale forskjellar også i skulen. Ein kan dra fram nokre moment som er med på å halde oppe desse forskjellane:

1. Heimelekser: Det er eit faktum at somme elevar får god hjelp med heimelekser. Dei har føresette som sit attmed og gir råd og hjelp, forklarer og gir moralsk støtte i heimearbeidet. Desse elevane får eit forsprang som det ikkje nyttar å ta att på skulen neste dag. Motsatsen er dei foreldra som slett ikkje evnar eller har lyst til å hjelpe barna med leksene. Som illustrasjon på dette ytterpunktet kan eg nemne eit sitat frå ei mor: ”Eg hjelper ikkje barna med leksene, for det har læraren betalt for å gjere!” Heilt logisk var ikkje denne utsegna, men mora si haldning er iallfall ikkje til å ta feil av.

2. Ansvar for eiga læring: Det er utan tvil verdfullt å kunne ta ansvar for eiga læring, og ein vil ha stor nytte av ein slik eigenskap gjennom heilt studieløpet. Personlege eigenskapar og støtte frå foreldre er viktige føresetnader for om ein elev klarer å ta nødvendig ansvar for å jobbe med stoffet på eiga hand. Somme elevar tek dette ansvaret, og da særleg under prosjektarbeid og heimelekser, og taklar det godt. Medan andre elevar ikkje klarer det. Her er det lett å sjå for seg at det vil bli store forskjellar elevane imellom.

3. Bruk av personleg datautstyr: Meir og meir blir det opna for at elevane kan gjere heimearbeidet på datamaskin. Dei fleste har datautstyr heime og får lov til å bruke det, men ikkje alle har det. Elevar som kan bruke datamaskin heime, får eit godt forsprang på dei andre. Dei får god øving i tekstbehandling, i å søkje og finne kunnskap på internett m.m. Elevar som ikkje har høve til å jobbe så mykje på datamaskin, kan bli hengande noko etter dei fremste.

4. Skulen har vorte for teoretisk: Stadig høyrer vi om at det er faretruande mange elevar som droppar ut av den vidaregåande skulen. Elevar på vidaregåande fortel at skulen har vorte for teoretisk. Det er krav om boklærdom også i praktiske fag. Dette går ut over dei elevane som er umotiverte, og som burde ha fått utfolde seg på det området der dei føler å få til noko. I staden får vi no stor forskjell på dei som taklar det faglege presset og dei som ikkje gjer det. Det er utan tvil eit nederlag å måtte avbryte vidaregåande skule.

5 Kontantstøtta: Ordninga med kontantstøtte fremjar skilnaden mellom barna i førskulealderen. Barn som er heime og barn som er saman med andre barn får ulik øving i å kommunisere og i å opptre på ein sosial akseptabel måte. Det er kanskje først og fremst innvandrarbarn som er heime saman med mor no når styresmaktene freistar med kontantstøtte. Dei går difor glipp av god norskopplæring og øving i sosiale ferdigheiter. Når dei så kjem til skulestart, har dei kanskje ikkje det same faglege og sosiale grunnlaget for å kunne fungere like godt i 1. klasse som mange av dei andre barna har.

PROBLEM: - Ordninga med kontantstøtte fremjar skilnaden mellom barna i førskulealderen. Barn som er heime og barn som er saman med andre barn får ulik øving i å kommunisere og i å opptre på ein sosial akseptabel måte, skriver denne leseren.
PROBLEM: - Ordninga med kontantstøtte fremjar skilnaden mellom barna i førskulealderen. Barn som er heime og barn som er saman med andre barn får ulik øving i å kommunisere og i å opptre på ein sosial akseptabel måte, skriver denne leseren. Vis mer
Sosiale forskjellar i skulen
KONTANTSTØTTENS MOR:</B> Valgerd Svarstad Haugland (KrF)