Spissborgeren Charles Darwin

Ifølge professor Eriksen må et firebindsverk om rur regnes som et av Charles Darwins vitenskapelige hovedverk.

Både her og i sine studier av dyreatferd, av slyngplanter og av meitemark leverte Darwin originale bidrag til forskningen på de respektive områder. Det er, som man vil forstå, maktpåliggende for Eriksen å få understreket at historien om Darwins vitenskapelig innsats er noe mer og annet enn læren om artenes opprinnelse og teorien om det naturlige valg. Nå må han «med skam bekjenne» at han ikke har lest verket om rur, og han tier (klokelig?) om hvorvidt det samme gjelder for arbeidet om meitemark, men det skal han ikke lastes for. Hans Darwin-monografi vitner nemlig om solid kjennskap til andre materier, og om grundig lesning av den viktigste primærlitteraturen av og sekundærlitteraturen om Darwin.

Patriarkalsk

Eriksen går respektløst til verks. Friske innspill og freidige påstander av nevnte type gir liv til en framstilling som det meste av veien er tung på labben og ligger på grensen til det tørt akademiske. Således betegner han Darwin som en «enkel sjel», en «estetisk barbar» eller «autist» og en «filosofisk dilettant», enn videre som en ensporet og konfliktsky spissborger som delte de fleste (men ikke alle) av sin tids fordommer. F.eks. oppfattet han enkelte raser som mer lavtstående enn andre, var ihuga tilhenger av misjon (men en lidenskapelig motstander av slaveriet) og hadde et prototypisk patriarkalsk kvinnesyn.

Økonomi og samfunnskunnskap forsto Darwin seg heller ikke på.

I det hele tatt likte Darwin best å pusle med sine egne ting. Noen reiseglad herre var han heller ikke. Den berømte og myteoppspunne jordomseilingen med «The Beagle» danner sånn sett et unntak. Seinere oppholdt han seg for det meste i sin hage og viet seg til dueavl, hønsehold og dyrking av stikkelsbær, samt til abeidet med å underbygge sine teorier empirisk.

Dristig

Darwin var den perfekte empiriker, hevder Eriksen, men, vel å merke, samtidig en mann som kunne stille dristige spørsmål og framsette dristige hypoteser. Og det er i egenskap av det han inngår i vitenskaps- og mentalitetshitorien som en av de store paradigmebrytere på linje med Kopernikus, Marx og Freud.

Det er da også Darwins hovedteorier Eriksen bruker mest plass på å drøfte, og det gjør han på en oversiktlig og pedagogisk måte. Han setter teoriene inn i en vitenskapshistorisk sammenheng, viser hvordan grunnen var forberedt, og redegjør for mottakelsen og for det forskningsmiljø som tok til seg Darwins lære. Han går også inn på etterhistoriene. Særlig interessant er hans drøfting av de ulike ideologiske implikasjoner læren har, og hvordan den kunne tas til inntekt for diametralt motsatte politiske syn.

Det synes viktig for Eriksen å få understreket at Darwin var et barn av sin tid, og at hans teorier rommer mange uavklarte spørsmål. Er vi alle i den vestlige verden darwinister, spør han, og er tilbøyelig til å svare ja hvis vi definerer en 'darwinist' som en person som godtar at vi nedstammer fra apene. Og der har han nok rett. Apeprosesser er en saga blott. Det er vanskelig å bortforklare at vi har 99 prosent av vårt genmateriale til felles med sjimpansene.

Advarer

Som den sanne humanist Eriksen er, advarer han mot den biologiske reduksjonisme som en ortodoks darwinisme innebærer.

«Mennesket er mer mangfoldig enn en biolog kan ane», konkluderer Eriksen, «mennesket skapes like mye innenfra (...) som utenfra, og det finnes ingen objektiv gradering av menneskeverd ettersom det er vi selv som bestemmer hva som er verdifullt hos mennesker». Og dette er den største svakheten ved Darwins teori. Den gir ikke svar på et eneste spørsmål som har med det gode og det skjønne å gjøre.

Når det gjelder de store moralske og eksistensielle spørsmålene, var Darwin en like stor lekmann som oss alle. Han var en ener innenfor sitt fag og etterlot seg et livsverk uten sidestykke i moderne vitenskapshistorie, men på alle andre områder var han en middelhavsseiler.

Dette er Eriksens ord, og i et nøtteskall det overordnede syn i denne fine og kritisk-selvstendige innføring i Darwins fargeløse liv og revolusjonerende lære.