Spørsmål til diktet

For å bli en god poesileser, er det en fordel om man kan variere innfallsvinklene til diktet. Les disse fruktbare spørsmålene for å komme i gang med lesningen.

Selv for studenter i litteraturvitenskap kan det være vanskelig å vite hvordan man skal nærme seg en poetisk tekst. Hengivne prosalesere kan oppleve at både klassisk og moderne poesi ikke sier dem noe. For å bli en god poesileser, er det en fordel om man kan variere innfallsvinklene til diktet. Hvilke spørsmål som er relevante, varierer fra tekst til tekst. Her er en del spørsmål som kan være fruktbare å stille når man forsøker å komme i gang med lesningen.

Kan teksten deles inn i mindre enheter?

 • Eventuelt på hvilken måte?
 • Etter versifikatoriske kriterier?
 • Etter tematiske eller frie komposisjonelle kriterier?
 • Eller er strukturen fri?

  Hva kan sies om diktets rytme?

 • Er det vers i bundet form, frie vers, strofer, prosa?
 • Finnes det påfallende brudd i rytmen?
 • Hva kan sies om diktets innholdsmessige rytme (gjentagelser av bilder, billedtyper, motiver og temaer)? Hvordan er forholdet mellom den formelle og den innholdsmessige rytmen?

  Hva kan sies om diktets klanglige virkemidler?
 • Se etter f.eks. allitterasjoner, assonanser, rim.

  Hva slags poetiske bilder finnes i diktet?
 • Metafor, metonymi, besjeling etc.

  Hva slags modi/storsjangere står diktet i forhold til?

 • Dramatikk, epikk, lyrikk

  Hva slags undersjangere henviser diktet til?
 • Elegi, hymne, leilighetsdikt etc.

  Hva er vanskelig å forstå i diktet?
 • Hvorfor er det vanskelig?
 • Avviker språket i diktet fra dagligspråket? Hvordan?
 • Er syntaksen, billedbruken eller tankeinnholdet komplisert? Finner vi nydannelser eller arkaismer?
 • Gir vanskelighetene mening,eller er meningsinnholdet absurd?

  Henspiller diktet på en konkret eller historisk situasjon? Kan diktet forstås som en faktisk tiltale?
 • Hvem snakker i så tilfelle? Til hvem? Om hva?Med hvilket formål? Og med hvilken effekt?
 • Eller er en faktisk tiltalesituasjon villedende i forhold til den poetiske/ retoriske tiltalen som diktet er?

  Har diktet et sentralt motiv?

  Hva kjennetegner diktets tematikk?

  Hvordan skiller diktet seg fra andre dikt i samme sjanger?

  Hvordan passer diktet inn i forfatterens øvrige produksjon?

  Sier teksten noe om den tiden eller det samfunnet det er skrevet i?

  Sier diktet noe om hva dikt, diktning, skriving og lesing er?
 • Generelt eller spesielt?

  Hva er det teksten ikke sier noe om?
 • Er noe skjult, holdt tilbake, fortrengt?

  God lesning!

  Christian Janss & Christian Refsum

DIKT TIL LYST: I «Lyrikkens liv» kan du lære deg å bli en bedre diktleser.
THE CHRISTIANS: Christian Refsum og Christian Janss har begge skrevet doktoravhandlinger med fokus på lyrikk og har bred undervisningserfaring.