Stein Ørnhøi fortjener ros

JAGERFLY-SAKEN: Takket være sine årvåkne journalister har Dagbladet avslørt det som pengemessig må være Norgeshistoriens største skandale. Det gjelder innkjøp av jagerfly til mer enn 100 milliarder og journalisten har fått lederne av partiene Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og KrF til å innrømme at de ikke har foretatt noen selvstendige undersøkelser om egenskapene til de fly som kan bli valgt..

Partiene betrakter det øyensynlig som sin patriotiske plikt å overlate all faktainnsamling til Forsvarsdepartementet og dettes generaler og å ta stilling til denne uhyre viktige sak på grunnlag av det som disse velger å legge frem.

De har aldri hørt det gamle ord om at krig er for viktig til å bli overlatt til generalene. Det vet heller ikke at generaler er kjent for sine samvittighetsfulle forberedelser til landets forrige krig. Det er helt klart for militære fagfolk at med femti av nåtidens topp moderne jagerfly ville vi ha vunnet krigen mor tyskerne i 1940.

Dagbladet har ved sin glimrende oppsøkende journalistikk kunnet avsløre at ingen av de betydelige politiske partier og antagelig bare Ørnhøi blant medlemmene av regjeringens sikkerhetspolitisk utvalg har rettet en eneste selvstendig forespørsel om utfyllende informasjoner til de tre aktuelle flytypers produsenter om deres flys egenskaper i de foreliggende fremtidige krigsscenarier. De har valgt å ta sitt endelige standpunkt utelukkende på grunnlag av de fagmilitæres innstilling. Det uhyggelige er at disse fagmilitære ikke har presentert en eneste realistisk scenario hvor Norge vil ha bedre nytte av til mer enn 100 milliarder på jagerfly enn på andre forsvarstiltak til betydelig mindre summer.

Med denne bakgrunn er det nesten utrolig at Arbeiderpartiets Jagland, Høyres Pettersen, Venstres Dørum og KrFs Høybråten unisont fremstiller Ørnhøis samvittighetsfulle oppfyllelse av sine plikter som medlem av regjeringens sikkerhetspolitiske utvalg og som en tillitsperson i SVs sentrale ledelse, som om han er tatt på fersk gjerning i forbudt og konspiratorisk lobbyvirksomhet. Jan Pettersen gjør seg til og med latterlig ved å kreve at «nå må forsvaret gripe inn» mot Ørnhøis og SVs faktainnsamling.

Samvittighetsfulle politikere som Ørnhøi som foretar egne undersøkelser er selvsagt ikke lobbyister. Når de opprørte og forvirrede partiledere kaller Ørnhøi en lobbyist er dette urovekkende. Det tyder på at de ikke engang har brydd seg med å innhente informasjoner fra de virkelige lobbyister som foran historiens største anbudskonkurranse svermer omkring Stortingets komiteer.

Forhåpentlig vil Dagbladets dyktige restaurantoppsøkende journalister også i fremtiden avsløre politikeres og partiers manglende oppfyllelse av sine plikter foran viktige politiske avgjørelser. Det er da mindre viktig at de som her kanskje ikke selv forstår alvoret i det som de avslører.