Steinerdebatt på ville veier

FOR ETFor et steinerlærerbarn og tidligere elev ved Steinerskolen i Bergen er det temmelig vanskelig å kjenne seg igjen i den elendighetsbeskrivelsen som har fått herje fritt i Dagbladets spalter den siste tiden.Jeg skal ha gått på en skole som hvor det er en utbredt praksis å kategorisere elever ut fra fysiske trekk. Mitt temperament skal ha avgjort hvilket instrument jeg spilte og om jeg subtraherte eller adderte (jfr. debattinnlegg fra Katrine Østergaard Gamst, Dagbladet 24. juni). Dette og en rekke andre påstander er fremmet i en lang rekke artikler. Det høres selvfølgelig helt absurd ut - og for meg er det nettopp det. Det er like absurd som da «Humanist» for noen år tilbake fortalte om Steinerskolenes hemmelige rom, kakaoens skadevirkninger og onaniens forbannelser.

ETTER MITT subjektive skjønn er det kun i én artikkel fremsatt substansiell kritikk, nemlig av Kai Skagen (Dagbladet 12. juni). En kritikk som for øvrig ikke er ny (tidsskriftet «Steinerskolen» 1:2004) og som steinerbevegelsens representanter har gitt uttrykk for at de til dels er enige i og har tatt tak i. Det er gjennom artikkelserien skapt et inntrykk av at det ved Steinerskolen er mer mobbing enn i andre skoler, at elevenes læringsutbytte er dårligere osv. Ingen av disse påstandene er dokumenterte.Den eneste undersøkelsen som er gjort på feltet (fra 1994) viser at elever som fullfører videregående skole på Steinerskolen ikke kommer dårligere ut enn årskullene i Norge som helhet. Steinerelever velger i like stor grad høyere utdanning som andre og de gjør det like bra. At det er feil og mangler ved steinerskolene i Norge er det ingen tvil om. Akkurat som det er feil og mangler ved den offentlige skolen. At kritikk og kritiske røster ikke når frem, forekommer i den offentlige som i Steinerskolen - og er like kritikkverdig begge steder. Jeg har i mitt enfold sett tilbake på tolv år med trivsel og læring på skolen. Jeg har klart meg rimelig bra senere med en ballast jeg fikk med meg gjennom skolegangen. At tilstanden ved Steinerskolene er slik som Dagbladet har formidlet, er uforenelig med mine erfaringer. Erfaringer som burde ha like stor relevans i denne debatten. Det er all grunn til å tenke gjennom krav til kildekritikk, statistikkanvendelse og krav til balansert dekning i Dagbladets redaksjon. Spørsmål er om Dagbladet er i stand til å stille seg åpen for kritikk, slik de krever av andre.