LOV FOR HVEM? Mange i vårt parti, akkompagnert av KrF, mener tydeligvis at abortloven bør lages for alle andre enn den berørte familien. Men abortloven er ikke til for å være en støtteerklæring for funksjonshemmede som allerede er født, mener Oslo Høyres Kvinneforum. Foto: Hilde Lillejord
LOV FOR HVEM? Mange i vårt parti, akkompagnert av KrF, mener tydeligvis at abortloven bør lages for alle andre enn den berørte familien. Men abortloven er ikke til for å være en støtteerklæring for funksjonshemmede som allerede er født, mener Oslo Høyres Kvinneforum. Foto: Hilde LillejordVis mer

Stigmatiserende abortdebatt

Abortloven er ikke til for å være en støtteerklæring for funksjonshemmede som allerede er født.

I sitt utkast til Høyres stortingsvalgsprogram 2013-2017 ønsker Høyres programkomite å videreføre formuleringen «Fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium». Formuleringen henviser til abortlovens § 2 pkt. c som gir kvinner rett til å søke om senabort, det vil si abort etter utgangen av tolvte svangerskapsuke dersom det er stor fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom, genetisk eller annen, også som følge av skadelige påvirkninger under svangerskapet. Programkomiteen ønsker altså å frata kvinnen muligheten til å søke om senabort dersom den eneste begrunnelsen er at hun risikerer å få et funksjonshemmet barn, og bruker betegnelsen «eugenisk indikasjon» om en slik begrunnelse.

Ordet «stigmatiserende» er så oppbrukt at det nesten har mistet sin betydning, men i dette tilfelle er det faktisk på sin plass - «eugenisk indikasjon» er en stigmatiserende betegnelse. Eugenikk betyr arvehygiene, og bygger på tanken om å forbedre folkets arveegenskaper, dvs. fremme videreføring av ønskede genetiske trekk, og hemme videreføring av de uønskede. Det er lett å forestille seg hva denne tankegangen kan føre til når den legges til grunn for samfunnsutviklingen. Fra begynnelsen av 1900-tallet var eugenikk årsaken til tvangssterilisering av utvalgte grupper, både i Europa og USA. Den eugeniske tankegangen lå også til grunn for Hitlers rasehygiene.

Når det gjelder den norske abortloven, brukes begrepet «eugenisk indikasjon» nesten utelukkende av Høyre eller i forbindelse med omtaler av formuleringen i Høyres program. Utover det har jeg sett ett eksempel hos - ikke overraskende - Norges Kristelige Legeforening, og ett i en artikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, hvor forfatteren avkrefter at det finnes en eugenisk eller rasehygienisk retning i norsk abortdebatt. Oslo Høyres Kvinneforum spør: Hvorfor insisterer Høyres programkomite på å bruke et så belastet begrep om foreldre som står foran et hjerteskjærende valg? Enten forstår ikke programkomiteen betydningen og genesen av begrepet «eugenisk» eller mener de alvorlig at foreldre som vurderer abort i en situasjon som beskrevet i abortlovens § 2 pkt. c er ekte arvehygienikere. Dette kan vi knapt forestille oss. Vi tror ikke at disse foreldre tenker: «Fillern, og vi som skulle gi liv til et prakteksemplar av en arier!». Vi tror spørsmålet de i fortvilelse stiller seg er om de mestrer et liv med et funksjonshemmet barn, og om barnet deres mestrer sitt eget liv.

Leder i programkomiteen og Høyres helsepolitiske talsmann, Bent Høie, er opptatt av at en funksjonshemning hos fosteret alene ikke skal kunne utgjøre et grunnlag for abort. Ifølge ham kan det oppleves som vondt for dem som lever godt med et utviklingsavvik. Mange i vårt parti, akkompagnert av KrF, mener tydeligvis at abortloven bør lages for alle andre enn den berørte familien. Men abortloven er ikke til for å være en støtteerklæring for funksjonshemmede som allerede er født. Den er til for å sikre familiens, og særlig kvinnens rett til å bestemme over sitt liv. Her er det verdt å nevne at Høyres programkomite også sier nei til offentlig finansiering av tidlig ultralyd. Da forblir tilgang til informasjon om hva som skjer i kvinnens egen kropp avhengig av hennes ressurssituasjon, og hvor i landet hun bor. Og så skal man frata henne muligheten til å avbryte svangerskapet dersom nyhetene hun får etter den finansierte ultralydundersøkelsen er alt annet enn gode. Programkomiteen ønsker altså å lage en lov hvis formål er å begrense fjerning av syke fostre. Samtidig er det fullt lovlig å fjerne friske fostre, såfremt det skjer innen den tolvte svangerskapsuken. Dette er for så vidt vi i Oslo Høyres Kvinneforum glade for, men vi klarer ikke å se en rasjonell begrunnelse for dette skarpe skillet mellom å fjerne et sykt og et friskt foster, som programkomiteen åpenbart legger til grunn for sine forslag på dette feltet.

Følg oss på Twitter

Vårt ståsted er ikke noe vitnesbyrd om vår holdning til funksjonshemmede. Det er imidlertid et vitnesbyrd om vår holdning til kvinnens rett til å foreta eget valg.

Aga Sadlowska i Høyres kvinneforum.
Aga Sadlowska i Høyres kvinneforum. Vis mer