Stoltenbergs ansvarsfraskrivelse

OLJESØL: Regjeringen Stoltenberg sitt totale fravær med hensyn til trusselen fra et større råoljesøl føyer seg inn i en rekke avgjørelser fattet i de ulike departementer både av politisk ledelse og forvaltning. En lukker øynene for et fremtidig oljesøl-ragnarokk på størrelse med Exxon Valdez. Ved å fastholde nedleggelsen av det statlige utstyrsdepotet for oljevern på øyen Fedje ved innseilingen til Mongstad/Sture oljehavner, fraskriver Jens Stoltenbergs regjering seg ansvaret som påligger statlige myndigheter hva gjelder å beskytte mennesker, natur, miljø mot trusselen fra et større oljesøl. Mongstad/Sture oljehavner utgjør Europas nest største etter Rotterdam. Vinteren 2001, for snart 5 år siden signerte undertegnede kronikken «Mens vi venter på oljesølet», på trykk i Dagbladet. Kronikken tok for seg den elendige oljevernberedskapen den gang. Idag, snart 5 år etter, er beredskapen dårligere, vi har opplevd tragedien med Rocknes med tap av 18 menneskeliv og 2-300 tonn bunkersolje med ryddekostader anslått konservativt til ca 140 millioner. Oljenasjonen Norge med 1300 milliarder på fond, har ikke råd til å sikre sin kyst og de næringer som lever av denne. Utstyrsdepotet på Fedje er i ferd med å bli et symbol på de skiftende regjeringer og forvaltningen, her spesielt Fiskeridepartementet, sin neglisjering av kysten vår og trusselen mot denne. Vi går en vinter med mye dårlig vær imøte. Garantert vil vi oppleve skip med motorstans, kanskje er det en 100-150 000 tonner fullastet med råolje på vei vestover. Siste uken har en opplevd både fyllekjøring med tankskip og tankskip i drift i fjordsystemene ved de omtalte terminaler. Ved neste oljeutslipp i norske farvann der skadene på natur og miljø kunne vært redusert/unngått ved et depot på Fedje vil NMF umiddelbart kreve at regjeringen Stoltenberg må gå av. Dette grunnet den totale mangel på innlevelse, kompetanse og ansvarlighet Stoltenberg og hans kabinett hittil har vist og vært villig til å ta til seg. Dette til tross for at de er gitt alle muligheter fra både Norges Miljøvernforbund, Storting og forrige regjering til å sikre natur, miljø og de verdier kysten representerer for nasjonen Norge.