Stopp Goliat!

OLJE: Goliat-feltet i Barentshavet er et av de mest kontroversielle prosjektene i norsk petroleumshistorie. Prosjektet er så kontroversielt at politiske ungdomsorganisasjoner som er uenige om en god del, har funnet sammen i en egen allianse for å hindre at oljeindustrien får slippe til i det. Hva er det ved Goliat som gjør at en samlet miljøbevegelse er motstandere av prosjektet? Grunnene er mange og gode.

Det å åpne for utvinning av olje og gass på Goliat-funnet er et startskudd for å åpne Barentshavet for oljeindustrien. Det gjør at kampen om Goliat ikke bare er kampen om ett enkelt oljefunn, men om et helt havområde. Vi mener Norge har inngått internasjonale forpliktelser som gjør det umulig for oss å bygge ut: både gjennom våre Kyoto-forpliktelser og gjennom at vi har ratifisert Konvensjonen for biologisk mangfold som pålegger nasjonalstater å stoppe tap av biologisk mangfold innen 2010.

Goliat ligger like ved Finnmarks største fuglefjell Gjesværstappan der flere trua sjøfuglarter lever. Det er også gyte- og oppvekstområdet for Norges viktigste fiskeslag, blant annet torsk, lodde og sild. Nord-Norges fremtid ligger i fiskerinæringen. Dette er en næring som sysselsetter finnmarkinger, og som skaper arbeidsplasser som kan vare lenge etter at oljen og gassen i Barentshavet er pumpet opp. Problemet er at fiskeri er i en direkte konflikt med oljenæringen. Derfor må vi faktisk ta et valg: Fisk, eller olje?

Fra oljeproduksjonen kommer borkaks og produsert vann, samt en rekke andre kjemikalier. I tillegg kommer store klimagassutslipp. Og dette er under normale driftsforhold. Det er ikke mulig å helgardere seg mot ulykker. Risikoen for ulykker er stor i Barentshavet på grunn av kulde, bølgehøyde, lysforhold og mørketid deler av året. Da er det ekstra bekymringsverdig at det er akkurat de samme faktorene som gjør at oljevernberedskap i Barentshavet knapt vil fungere i det hele tatt.

Når oljeindustrien lover «nullutslipp» så lyver den. Det er en ærlig sak at petroleumsselskaper vil ha profitt, men å påstå at dette kan skje uten miljøkonsekvenser er å love noe de ikke kan holde. Den siste tidens ulykker på Statfjord A er triste beviser på nettopp dette.

Vi må også velge mellom fornybar energi og fossil energi, fordi det er kamp om kvalifisert arbeidskraft, kamp om ingeniører og andre fagfolk innenfor energisektoren. Hvis all kvalifisert arbeidskraft brukes innenfor petroleumssektoren, er det ingen igjen til å utvikle og drifte fornybar energi. Det er et stort paradoks at det er nettopp i Nord-Norge det største potensialet for vindkraft blant annet ligger. Nord-Norges fremtid er fornybar.

Norske myndigheter må begynne å sette grenser for oljeindustrien, som så langt har fått ture frem så og si som den vil. En utbyggingsplan for et oljefunn er aldri tidligere blitt avvist når den er blitt fremmet i Stortinget. Tillatelsen til leting og utvinning av olje og gass kan aldri reduseres til å bli rene formaliteter. Å gi konsesjon til leting og utvinning i nye sårbare havområder er nemlig ikke fag, men politikk. Det er et demokratisk problem at Stortinget aldri har avvist en utbyggingsplan før. Men en gang må bli den første, de bør starte med Goliat.