Støtte til Irak

I dag møtes representanter for 80 land til en internasjonal konferanse om Irak i Brüssel. Her skriver de fem nordiske utenriksministerne om behovet for bistand til et nytt irakisk demokrati.

ETTER ÅRTIER med lidelse har irakerne nå en historisk mulighet til å demokratisere og bygge opp sitt land. Det kreves et dypt og langvarig internasjonalt engasjement for å gi befolkningen mulighet til å skape et demokratisk og velstående Irak. Fra nordisk side vil vi derfor styrke vår støtte. Dagens internasjonale konferanse om Irak i Brussel, der om lag åtti land deltar i tillegg til blant andre FN og EU, gir det internasjonale samfunn muligheten til å markere våre samlede støtte til den politiske prosessen og den økonomiske gjenoppbyggingen i Irak. Som et symbol på denne støtten har vi, utenriksministrene i de fem nordiske land, valgt i fellesskap å skrive denne artikkelen. I juni 2004 stilte FNs sikkerhetsråd seg enstemmig bak resolusjon 1546. Resolusjonen hilste velkommen slutten på okkupasjonen, bekreftet at den irakiske suvereniteten var gjenopprettet og trakk opp linjene for den politiske prosessen videre fremover. Resolusjonen var dermed et bevis på at det internasjonale samfunn hadde besluttet å se fremover. Det er positivt at FN er gitt en ledende rolle i støttearbeidet for Irak. Dette er også viktig når vi nå styrker vårt eget engasjement.

IRAK HAR det siste året gjort store demokratiske fremskritt. Det er blitt gjennomført vellykkede parlamentsvalg, en overgangsregjering er innsatt og arbeidet med å skrive en ny grunnlov er kommet i gang. For å styrke demokratiet i Irak er det viktig at landet lykkes i å holde folkeavstemningen om den nye grunnloven i oktober som planlagt, og at det holdes valg til ny nasjonalforsamling i desember 2005. Like viktig for demokratiet og arbeidet med en ny irakisk grunnlov er det at samtlige grupper i Irak, uavhengig av etnisitet, kjønn eller religion, gis mulighet til å delta i den politiske prosessen.Dessverre hemmes utviklingen i Irak av den svært vanskelige sikkerhetssituasjonen. Kreftene som vender seg mot demokratiseringsprosessen er en broket forsamling bestående av alt fra vanlige kriminelle og militante nasjonalister til Saddam Hussein-sympatisører og religiøst motiverte terroristgrupper, hvorav en del har forbindelser til utlandet. Uansett beveggrunn bidrar de med sine handlinger til at demokratiseringsprosessen hindres. Verken det irakiske folk eller det internasjonale samfunn kan la seg hindre av terroranslag i sine bestrebelser på å bygge opp et demokratisk og moderne Irak.

FOR Å STYRKE Iraks egen evne til å garantere sikkerheten i landet er satsning på opplæring innen det irakiske rettsvesenet, politiet og det militære avgjørende. Samtlige nordiske land bidrar i ulike former. Gjennom en slik satsning blir den irakiske regjeringen i stand til å beskytte sin egen befolkning mot terror og lovløshet, samtidig som at dette gjøres med respekt for menneskerettighetene. En bedring i sikkerhetssituasjonen i Irak er en forutsetning for landets utvikling og for at det internasjonale samfunnets bestrebelser for å støtte gjenoppbyggingen skal lykkes.Det regionale aspektet er viktig for en stabil gjenoppbygning av Irak. Et demokratisk Irak er i alle nabolandenes interesse, og det nye Irak vil bidra til stabilitet i området. Vår nordiske region er ett eksempel på hvordan et godt naboskap kan lede til velstand og bærekraftig utvikling. Irak har forutsetninger til å utvikle sine samfunnsborgeres velstand.

GJENOPPBYGGINGSPROSESSEN må ta utgangspunkt i irakernes egen vilje. Mange oppgaver gjenstår og reformbehovet er stort. Vann- og elektrisitetsforsyningen må sikres, veinettet bygges opp. Det må satses på utdanning, arbeid og helse. Det må etableres en rettferdig og transparent rettsstat. Et godt styresett og en administrasjon som kan stilles til ansvar av befolkningen, utgjør kjernen i et demokratisk samfunn. Demokratiet har aldri fått mulighet til å slå rot i Irak. Det er ingen enkel oppgave å få dette til og vår støtte er nødvendig. Irakerne har nå en historisk mulighet til å opprette et fritt, demokratisk, suverent og samlet Irak. Det irakiske folket har lidd nok de siste tjue årene - under krigen med Iran, under Saddam Husseins blytunge regime, under fattigdom og nå også under en svært vanskelig sikkerhetssituasjon. Det er på høy tid at irakerne får leve i fred og sikkerhet, med respekt for menneskerettigheter og uten fattigdom og undertrykkelse. Irak må nå også ta sin plass i det internasjonale siviliserte samfunn. Det skal tålmodighet og store ressurser til for at et slikt Irak skal få vokse fram. Alle aktører - det være seg nasjonale eller internasjonale - må ta sin del av ansvaret. Omverdenen og regionen har ikke råd til å mislykkes. De nordiske regjeringene bidrar allerede aktivt til sikkerheten og gjenoppbyggingen av Irak og vi er rede til å videreføre vårt engasjement.