FIKK UTREDNING:  Inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).
FIKK UTREDNING: Inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).Vis mer

Strengt om statsborgere

Straffen må være knyttet til konkrete handlinger.

Meninger

I oktober 2012, samme høst som de første nyhetene om norske Syria-krigere kom, lanserte Frp-leder Siv Jensen et forslag. Hun ville ta statsborgerskapet fra «dem som reiser ut og deltar i krig». Forslaget resulterte i en utredning som nå er overlevert til barne- og inkluderingsminister Solveig Horne.
I dag kan tap av statsborgerskap skje etter søknad, ved erverv av annet statsborgerskap, ved fravær fra riket eller fordi statsborgerskap er innvilget på grunnlag av uriktige opplysninger.
Jusprofessor Benedikte Høgberg ved Universitetet i Oslo konkluderer klokt med at det bør være svært vanskelig å fradømme et menneske statsborgerskapet. Hun foreslår derfor å ramme inn lovforslaget strengt.

Internasjonale konvensjoner sier at den som tjenestegjør i fremmed militær styrke eller skader nasjonens vitale interesser sterkt, kan fratas statsborgerskapet, men da må de ha et annet statsborgerskap. Norge er forpliktet til ikke å gjøre folk statsløse. Utrederen mener at personen må være domfelt for alvorlige forbrytelser, som terror, folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. I tillegg mener jusprofessoren at personen må vurderes å ha en svak tilknytning til Norge.
Det holder altså ikke å straffe en hver som «reiser ut og deltar i krig» for fremmed makt. Straff må være knyttet til konkrete handlinger.

Regelen må være likebehandling, uavhengig av hvilken konflikt og hvilke grupper vedkommende har kjempet for. Eventuell nye regler må utformes på en ikke-diskriminerende måte. Med en slik lovhjemmel, vil noen av IS-krigerne kunne miste statsborgerskapet, andre ikke. Det betyr at også nordmenn som kjemper i Israels hær vil kunne miste statsborgerskapet hvis de dømmes for alvorlige forbrytelser. Det kan ikke være noen særbehandling av grupper.

Andre former for straff, som frihetsberøvelse, bør være normalen. Da finnes det også mulighet for rehabilitering. Det bør være tungtveiende grunner for en så sterk reaksjon som det å ta fra noen statsborgerskapet