Strengt regime

PERSONVERN: I Dagbladet 9. desember har tre seniorrådgivere i Datatilsynet en kronikk om avtalen mellom Norge og EU om forsterket politisamarbeid (Prüm-avtalen) og hvordan avtalen tar hensyn til personvernet.

Prüm-avtalen vil blant annet gi norsk politi adgang til å søke direkte i andre staters DNA og fingeravtrykkregister på treff/ikke treff-basis. Andre staters politimyndigheter vil få tilsvarende adgang til å søke i norske registre.

Jeg er enig i at utveksling av opplysninger om DNA og fingeravtrykk forutsetter et strengt personvernregime – og jeg er overbevist om at dette er tilfelle når det gjelder den Prüm-avtalen det nå er enighet om. For det første vil man ved et automatisert søk bare få beskjed om det finnes et treff, det vil si om det aktuelle fingeravtykket eller DNA-profilen finnes i registeret.

Bakenforliggende opplysninger som identifiserer DNA eller fingeravtrykket og opplysninger om hvorfor dette er registrert, vil måtte innhentes gjennom de vanlige kanalene for politisamarbeid. Alle søk skal dessuten foretas gjennom et nasjonalt kontaktpunkt.

Avtalen inneholder strenge regler om bruk av disse opplysningene, om retting og sletting av opplysninger, og den forutsetter også effektiv datasikkerhet. Før statene kan delta aktivt i denne utvekslingen av opplysninger, skal de evalueres på om personvernreglene i avtalen er tilfredsstillende satt i verk.

Internasjonal og grensekryssende kriminalitet krever internasjonalt politisamarbeid: Heroinsalget i Oslo sentrum er det siste leddet i en lang rekke av lovbrudd, som begynner med innhøsting på opiumsmarkene i Afghanistan. Prüm-avtalen medfører at vårt politi mer effektivt kan oppklare forbrytelser med utenlandske gjerningsmenn, eller med norske gjerningsmenn som tidligere har begått forbrytelser i utlandet.

Jeg vil også understreke at norsk politi allerede i dag har anledning til å innhente og gi opplysninger om DNA og fingeravtrykk. Muligheten til å søke i registrene gjør det bare enklere å vite hvor man skal henvende seg for å få ytterligere opplysninger.