Stykkpris i strid med Soria Moria

ADVOKAT-HONORAR: I Advokatforeningen har vi de siste ukene hatt sterk pågang fra advokater som melder om frustrerende og provoserende møter med et nytt regelverk. Det er den nye stykkprisforskriften som får temperaturen opp mot kokepunktet.

Stykkprisforskriften regulerer statens honorering av advokatbistand i straffesaker og saker etter lov om fri rettshjelp. Selve prinsippet med stykkprissatser for enkelte advokatoppdrag har vært praktisert i flere år allerede. Det nye fra årsskiftet er blant annet at ordningen er blitt utvidet til å gjelde flere type saker og at selve beregningsmodellen er blitt endret. I tillegg er det gjort en rekke større og mindre endringer, både i selve forskriften og gjennom rundskrivet som følger forskriften. Departementet har i stor grad begrunnet endringene med et ønske om å forenkle og effektivisere regelverket.

DET ER IKKE forenkling og effektivisering vi sitter igjen med som hovedinntrykk etter de første ukene med ny stykkprisforskrift. Tvert imot meldes det land og strand rundt om uklarheter og usikkerhet i praktiseringen av det nye regelverket. Det eneste som synes helt klart, er at regelverket fører til en rekke utslag som neppe kan ha vært tilsiktet fra regjeringens side.For det kan vel ikke ha vært Stoltenberg-regjeringens mening at tilbudet om fri rettshjelp skal strammes inn? I den politiske plattformen som regjeringen er bygget på, heter det at inntektsgrensen for å få fri rettshjelp skal heves og at ordningen skal forbedres. Likevel meldes det nå at en rekke søknader om fri rettshjelp som ble innvilget i fjor, ville blitt møtt med avslag etter det nye regelverket. Ute i den praktiske advokathverdagen der Advokatforeningens medlemmer befinner seg, er det slike virkninger av stykkprisforskriften som nå viser seg.Vi vil også i det lengste nekte å tro at det har vært regjeringens bevisste vilje å frata ofrene i alvorlige straffesaker hjelp og bistand. Stikk i strid med Soria Moria-erklæring er det likevel dette som nå skjer. Med den nye stykkprisforskriften er ofrenes mulighet til å få bistandsadvokat blitt betydelig mindre. Det er dessuten i de mest alvorlige sakene, der man trenger bistandsadvokaten mest, at det i praksis blir det største kuttet.

ET ANNET resultat av den nye stykkprisforskriften er at varetektsfengslede nå kun vil få se advokaten sin i inntil en time hver fjortende dag. I praksis er dette en alvorlig svekkelse av rettssikkerheten, og hardest rammes utsatte grupper som trenger ekstra bistand. Unge lovbrytere, psykiatriske varetektsfanger og varetektsfanger med utenlandsk bakgrunn er blant dem som nå får merke de praktiske konsekvensene av den nye stykkprisforskriften.

DET ER DERFOR mange, også langt utenfor advokatenes egne rekker, engasjerer seg mot det nye regelverket. Et spørsmål som reiser seg, er hvordan endringer i en forskrift kan få så store og tilsynelatende uønskede virkninger? Den saksbehandlingen forrige regjering valgte, kan være noe av forklaringen. Hele utredningen ble i sin tid lagt i hendene på én person, uten at berørte parter og involverte yrkesgrupper ble tatt med på råd i selve utredningsprosessen. Dette er en nokså uvanlig fremgangsmåte, og den bør helst forbli et unntak.Etter hvert som rapportene og reaksjonene nå når frem til Justisdepartementet, håper vi på vilje til å rydde opp. Det vil alle parter være best tjent med.