SV, Hagen, banditter og boikott

STORTINGET: Under en debatt på Redaksjon Én torsdag kveld karakteriserte Stortingets visepresident, Carl I. Hagen, Israels naboer som bandittstater. Utgangspunktet for debatten var at finansminister Kristin Halvorsen mener at Norge bør gå til ensidig boikott av Israel.Leder av SV og formannen i Fremskrittspartiet fremmer sine partiers holdninger. Stortinget har imidlertid ikke sluttet seg til noen boikott av Israel eller at nabostatene som Norge har diplomatiske forbindelser med, er bandittstater.Det er naturlig å reise spørsmålet om når man er partipolitiker og når man representerer noe større og videre enn sitt eget parti. Siden SV er i regjering, er det uomtvistelig nødvendig at SV tenker gjennom sitt forhold til FN og studerer det som har vært politikken til et bredt flertall i Stortinget. Stortingets forretningsordning slår nemlig fast at utenrikspolitikken må utformes i samarbeid med Stortinget. Det er ut fra dette utenkelig at det kan føres to forskjellige utenrikspolitiske linjer i regjeringen.

SVS PROBLEM i forhold til FN kom til syne ved flere anledninger i forrige stortingsperiode. Det er dette som dukker opp igjen på ny. SVs politikk har i sammenfattet form gått ut på å være veldig for FN. Og når det har passet: kreve at andre land, særlig USA, alltid skal innordne seg FN-vedtak. Men SV har selv forbeholdt seg retten til å handle på egen hånd.Slik var situasjonen forut for krigen i Irak. SV gikk sterkt imot invasjonen i Irak fordi det ikke fantes et tilstrekkelig mandat fra FNs sikkerhetsråd. I dette var partiet på linje med det som var offisiell norsk utenrikspolitikk. Men SV sa samtidig at partiet ville gå imot en invasjon også om det ble et mandat fra Sikkerhetsrådet. Flertallet samlet seg imidlertid om at dette ville være et brudd med norsk FN-politikk. Vi har aldri motsatt oss eller forsøkt å forhindre at et FN-vedtak blir satt ut i livet. Vi har fulgt FN-paktens bestemmelser lojalt der det slås fast at Sikkerhetsrådet fatter beslutninger på vegne av alle FNs medlemsland når det gjelder fred og sikkerhet. En annen sak er at vi har forbeholdt oss retten til å velge - ut fra praktiske og andre hensyn - om vi ønsker å delta i gjennomføringen av FN-vedtak.Men SV holdt fast ved at man ville gå imot enhver aksjon i Irak og dermed motarbeide et eventuelt FN-vedtak. Nå ble det aldri noe FN-mandat og problemet forsvant.

DET ER imidlertid denne manglende prinsipielle holdning til FN-vedtak som fører SV ut i ulykken igjen. Også i forhold til økonomiske tvangstiltak er det i henhold til FN-pakten Sikkerhetsrådet som bestemmer. Når Sikkerhetsrådet har iverksatt slike tiltak, har Norge fulgt opp, i motsatt fall ikke. USA har fulgt en annen politikk. USA har en lang rekke ensidige boikotter gående mot land de ikke liker. Det er den samme retten som SV nå vil at Norge skal ha.I tilfellet Israel foreligger det ikke noe vedtak i Sikkerhetsrådet om boikott for å få landet til å etterleve FN-resolusjoner. Da spørsmålet om ensidig norsk boikott av Israel var oppe i Stortinget, pekte jeg som saksordfører og leder av utenrikskomiteen på at ensidig boikott ville være et brudd med norsk FN-politikk. Det ville dessuten føre Norge helt ut på viddene om vi skulle boikotte Israel mens vi skulle fortsette handel med andre land i Midtøsten. Deriblant Iran som har som offisiell politikk å utslette staten Israel - en stat som er opprettet etter vedtak i FNs generalforsamling.Noe krav om boikott av Iran er aldri blitt framsatt av SV. Dette viser ikke noe annet enn et sterkt behov for at SV rydder opp både i sin Midtøsten-politikk og i sin FN-politikk.