Svekket likestilling?

LIKESTILLING: Regjeringen vil ikke ta omkamp på likestillingsapparatet. Saka er kommet for langt, svarte statssekretær Kjell Erik Øie i Barne- og familiedepartementet på spørsmål om den nye Regjeringen vil gjøre om vedtaket om å slå sammen Likestillingssenteret, Likestillingsombudet og Senter mot etnisk diskriminering til et felles Likestillings- og diskrimineringsombud. At den nye Regjeringen fastholder et felles ombud, skyldes at de rødgrønne støttet det i Stortinget i vår, til tross for protester fra kvinnesakshold, som så tiltaket som en måte å svekke innsatsen for likestilling. De rødgrønne gikk inn for felles ombud, fordi de mente det var problematisk at ulike grupper har ulikt vern mot diskriminering. Men det er et åpent spørsmål om felles ombud er det beste for å sikre likt vern. Arbeidsgruppa som utredet et felles håndhevingsapparat for diskriminering ut fra kjønn og etnisitet, foretok ingen analyse av ulike former for diskriminering og drøftet ikke hvilke virkemidler som var mest effektive i bekjempelsen av dem.

DISKRIMINERING arter seg svært forskjellig. Kvinner utgjør halve befolkningen og utsettes for århundregamle patriarkalske holdninger og samfunnsstrukturer. Diskriminering ut fra rase eller etnisk opprinnelse, religion og livssyn gjelder ulike grupper: samer, de reisende, jøder, arabere, muslimer, fargete, innvandrere - for bare å nevne noen. Alle er minoriteter, men status, kultur og bakgrunn varierer. Det er vanskelig å se hvordan et ombud skal forholde seg til alle disse gruppene på en virkningsfull måte. Det snakkes også om å inkludere diskriminering på grunn av funksjonshemming, seksuell orientering, alder mv.Selv om det blir et felles ombud, trenger ikke dette få en pådriverrolle i tillegg til å forvalte lovverket. I Stortinget gikk de rødgrønne mot at ombudet skal ha begge oppgaver. Det kan skape problemer for ombudet som lovhåndhever og svekke pådriverarbeidet. De fremmet forslag om at Likestillingssenteret skulle opprettholdes som egen institusjon, og at det i tillegg skulle opprettes et Kompetansesenter for etnisk likestilling.

OM REGJERINGEN ikke omgjør vedtaket om et felles ombud, kan Likestillingssenteret skilles ut og vi kan få et Kompetansesenter for etnisk likestilling. Et effektivt pådriverorgan må ha en annen karakter og favne videre enn ombudet. Det må drive kunnskapsutvikling, holdnings- og atferdspåvirkning på bred basis og ta opp spørsmål som ikke dekkes av lovverket. Det må ha en kritisk rolle, som omfatter kritikk av offentlig så vel som privat sektor og samfunnssystemet som helhet, og være premissleverandører for politikk og tiltak. - Vi vil følge utviklingen nøye, sa statssekretær Øie. Det er for svakt. Vil en ta likestillingsspørsmålene på alvor, bør Regjeringen opprette to kraftfulle kompetansesentre, et for etnisk og et for kjønnsmessig likestilling som kan bidra til å drive utviklingen framover på selvstendig grunnlag.