STOR SMITTEFARE: Prinsippene om fengselsinnsattes rett til helsehjelp er knesatt i en rekke konvensjoner, blant annet fra FN og Europarådet, skriver kronikkforfatteren.Illustrasjonsfoto: Aleksander Nordahl
STOR SMITTEFARE: Prinsippene om fengselsinnsattes rett til helsehjelp er knesatt i en rekke konvensjoner, blant annet fra FN og Europarådet, skriver kronikkforfatteren.Illustrasjonsfoto: Aleksander NordahlVis mer

Sviket mot de innsatte

NARKOTIKAPOLITIKK: Vedtaket om ikke å gi innsatte rusbrukere rene sprøyter er renspikket diskriminering av en av samfunnets svakeste grupper.

|||HELSE- OG OMSORGS-DEPARTEMENTET har i ly av sommerstillheten fattet en avgjørelse som utsetter fengselsinnsatte som har et rusproblem for dobbelt helsefare.

Et ledende prinsipp i henhold til internasjonale konvensjoner og norsk helselovgivning er at innsatte i norske fengsler har rett til fullverdige helsetjenester. Helseskade som følge av soningsforholdene kan utgjøre urettmessig og ulovlig tilleggsstraff. Fullverdige helsetjenester omfatter også forbygging av helseskade av tilsvarende standard som tilbys befolkningen for øvrig.

DET KAN i utgangspunktet herske betydelig tvil om mennesker i Norge med et problematisk forhold til bruk av rusmidler har tilgang til tilstrekkelige og kvalifiserte helsetjenestetilbud. Departementet har besluttet å si nei til forslaget fra Helsedirektoratet om å gi innsatte i fengslene tilgang til sterile sprøyter. Helse- og omsorgsdepartementet har altså vedtatt at innsatte ikke skal ha tilgang til tilsvarende forebyggende helsehjelp som folk som ikke er fengselsinnsatt.

UTENFOR FENGSEL er sprøyter og spisser og annet brukerutstyr fri salgsvare fra apotek og det er ikke forbundet med straff å være i besittelse av slikt utstyr. En rekke kommuner organiserer utdeling/innbytteordninger på lavterskelnivå for sprøyter, spisser og annet brukerutstyr. Begrunnelsen har vært, og er fortsatt, at tilgang til rent brukerutstyr utgjør et vesentlig tiltak for å beskytte brukerne mot blodsmittesykdommer (hiv-infeksjon og hepatitter).

Prinsippene om de innsattes rett til helsehjelp er knesatt i en rekke internasjonale konvensjoner, blant annet fra FN og Europarådet. Anvendelsen av disse prinsippene gjelder i europeiske land og man kan i tillegg vise til en rekke uttalelser fra Europarådets Torturkomité og til avgjørelser i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

DET ER ALLMENT ANTATT at omkring 60 prosent av de innsatte i norske fengsler har rusproblemer. Det er ikke sikre tall for hvor mange av de innsatte med rusmiddelavhengighet som helt eller delvis benytter injeksjon i forbindelse med inntak av rusmidler (særlig amfetamin og opiater). Kriminalomsorgen har nylig fremlagt statistikk som viser en stor økning av beslag av rusmidler i landets fengsler. Risikoen for smitte av blodsmittesykdommene reduseres når injiserende fengselsinnsatte rusmiddelavhengige har tilgang til sterile sprøyter og spisser.

ETTER GRUNDIG UTREDNING av spørsmålet, anbefalte Helsedirektoratet i motsetning til departementets nye vedtak for en tid tilbake å innføre nytt regelverk. Dette sikrer mot smitteoverføring mellom innsatte i fengsler og er i tråd med norsk smittevern- og pasientrettighetslovgivning og oppfyller Kriminalomsorgens ledende prinsipp om likeverd og verdighet. En ordning som sikrer mot smitteoverføring ved å gi innsatte tilgang til sterile sprøyter og spisser, må anses som et helseverntiltak som må gjennomføres i helsetjenesteregi og iverksettes av helsepersonell (ikke av kriminalomsorgspersonell).

Fra helsemyndighetenes side er det overordnede hensynet å hindre smitte, i tråd med bestemmelsene i smittevernloven, deretter å redusere skade og å bidra til rehabilitering. Mulige løsninger på smitteoverføringsproblemet dreier seg om å tilby sterile sprøyter og spisser til innsatte som injiserer rusmidler. I møtet mellom rusmiddelavhengige og helsepersonell hvor sprøyter og spisser er et tema, oppstår det også en mulighet for forebyggende og terapeutisk rådgivning og veiledning.

INTERNASJONALE ERFARINGER fra en rekke europeiske land som har gitt innsatte tilgang til sterile sprøyter og spisser tilsier at tiltaket forhindrer blodsmitteoverføring i fengslet uten at det har ført til økt bruk av rusmidler hos rusavhengige, økte disiplinærproblemer eller til at sprøyter og spisser har vært benyttet som våpen. 6 av de europeiske tiltakene (i Sveits, Tyskland og Spania) er blitt evaluert med vitenskaplige metoder etter 10 års virksomhet.  Resultatene av evalueringen har alle vært positive.

Tilgang til sterile sprøyter i fengslene innebærer mulige konflikter mellom ulike lovverk. Ingen ønsker narkotika i fengslene — men det finnes der, og det er sannsynligvis en illusjon å tro at en kan forhindre innsattes tilgang til ulovlige bruk av rusmidler. I dagens situasjon er smittede og usmittede tvangsanbragt sammen i fengsel. Det at en usmittet innsatt nektes tilgang til nødvendig smittevernhjelp i form av sterile sprøyter og spisser vil kunne betraktes som en urimelig og ulovhjemlet tilleggsstraff.  

VEDTAKET OM ikke å gi innsatte sprøytebrukende rusmiddelbrukere tilgang til rent brukerutstyr er renspikket diskriminering av en av det norske samfunnets svakeste grupper. Myndighetene gir med sitt vedtak uttrykk for at det ikke anses som like viktig å beskytte denne problemgruppen mot urimelig større risiko for liv og helse som det myndighetene tilstreber utenfor fengselsinstitusjonene.

Vedtaket har ingen medisinsk begrunnelse, men har et følelsesmessig forsvar med henvisning til frykt for å undergrave det viktige arbeidet som gjøres for å motivere til rusfrihet. Det går an å gjøre begge deler! Det som trengs er tid og kompetanse hos fengselshelsetjenestepersonellet.