MÅ RYDDE OPP:  Justisminister Anders Anundsen
MÅ RYDDE OPP: Justisminister Anders AnundsenVis mer

Systemsvikt og ukultur

En skandale fra ende til annen.

Meninger

Wiersholm-rapporten om Hordaland-politiets håndtering av Robin Schaefers varsling dreier seg om atskillig mer enn politimesterens ansvar og skjebne som embetsmann. Det er en beskrivelse av arbeidsrettslig utforstand på flere nivåer i politiet. Og om en ukultur som neppe er avgrenset til dette politidistriktet. Å være varsler er en stor belastning i de fleste store virksomheter, og kanskje særlig i politiet der korpsånden er godt utviklet. Det fritar selvfølgelig ikke politimester Geir Gudmundsen fra hans ansvar som politidistriktets øverste leder. Det var derfor en riktig og betimelig beslutning da han i går trakk seg fra stillingen. Gudmundsen ville ikke kunnet gjenopprette tilliten til distriktet.

Tidligere har Spesialenheten for politisaker og en arbeidsgruppe hos Riksadvokaten gransket Monika-saken. Den åtte år gamle jenta ble i november i 2011 funnet død med et belte rundt halsen. Saken ble etterforsket som drap, men politiet konkluderte med at det trolig var selvmord. Det slo aldri jentas mor og hennes bistandsadvokat seg til ro med. Moras tidligere samboer ble seinere siktet for drap. Riksadvokatens gruppe som la fram sin rapport i begynnelsen av februar i år mente etterforskningen bar preg av alvorlige mangler. Noen dager seinere utga politimannen og varsleren Schaefer ei bok om saken. Spesialenheten ila kort tid etterpå Hordaland politidistrikt en bot på 100.000 kroner for grov uforstand i tjenesten.

Saken framstår som en skandale fra ende til annen. Wiersholm-rapporten bekrefter at Schaefer har opptrådt korrekt som varsler i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Derimot er arbeidsgiverens håndtering av varslingen under all kritikk.

Konstituert politimester John Reidar Nilsen erkjenner at Hordaland politidistrikt har sviktet på flere områder og beklager overfor Schaefer at han ikke er blitt behandlet på en korrekt måte som varsler. Han har i perioder vært sykmeldt, men er nå tilbake i politiet i en jobb han trives godt i.

Spesialenheten er bedt om å vurdere om politidistriktet bør straffeforfølges for brudd på arbeidsmiljøloven. Viktigere er det at justismyndighetene ser dette i et videre perspektiv og bidrar til en kultur der både kritikk og selvkritikk er en naturlig del av virksomheten. Saken er nå så godt opplyst at det er tid for å trekke lærdommer. Den viser hvor viktig spørsmål om kultur og ledelse i politiet er, noe som står sentralt i den nye politireformen som Stortinget nå har vedtatt.