Tabellen som sier det meste

FORHANDLINGENE MELLOM

Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening om ny avtale om organisering av bokbransjen i Norge har kjørt seg fast og partene roper slagord til hverandre, men hva dreier konflikten seg egentlig om?

En sammenlikning mellom Norge, Sverige og Danmark viser meget klart betydningen av positive virkemidler i bokbransjen. Sverige har hatt en deregulert bokbransje med frie bokpriser i om lag 30 år. Danmark har helt til nylig hatt en bransjeavtale med fastpris med praktisk talt monopol for bokhandlerne og vanskelige rammebetingelser for bokklubbene. I Norge har vi som kjent hatt innkjøpsordninger, abonnementsordninger, bokhandlermonopol for skolebøker, fastpris og mulighet for abonnentrabatt til bokklubbmedlemmer.

Dette er sannsynligvis de tre bestfungerende bokmarkedene i verden. Allikevel er forskjellene mellom de tre landene meget iøynefallende.

TALLENE VISER

at det norske systemet har vært en suksess for lesingen og skrivingen i Norge. Dataene kommer fra forleggerforeningene i de tre landene og er justert for forskjell i befolkningsmengde, valutakurser og enkelte andre mindre forhold. De viser at et system med faste priser uten abonnementsrabatt for bokklubbmedlemmer vil føre til en sterk tilbakegang, kanskje en avvikling, for bokklubbene. Det vil få dramatiske konsekvenser for lesingen (og salget) av ny norsk litteratur og vil i neste omgang føre til at bredden i utgivelsene blir borte.

Et system med frie priser fører til mindre lesing og derfor betraktelig mindre bredde i utgivelsene.

DET ER IKKE

vanskelig å begripe at bokhandlerne ønsker seg rammebetingelser som ligger nær opp til de danske. Like lett er det å se at en deregulering vil bety en kritisk situasjon for bokhandlerne.

For bokklubbene vil deregulering bety en sterk tilbakegang, og en situasjon med fast pris uten spesielle betingelser for bokklubb vil kunne bety slutten for bokklubber slik vi kjenner dem i Norge i dag.

Det som bekymrer meg er den negative utvikling som en endring av dagens bokbransjesystem sannsynligvis vil utløse. Et brått fall i bokklubbsalget vil måtte møtes med nedskjæringer som vil ramme bredden i utgivelsene. Dette vil i sin tur redusere inntektene enda mer. Etter min vurdering er det ikke usannsynlig at nivået på bokomsetningen i Norge vil falle ned mot nivået i Danmark og Sverige.

SELV OM DETTE

fallet i utgangspunktet handler om penger, vil bokens rolle som kunnskapsformidler også bli sterkt svekket. Forfatternes og forlagenes mulighet til å fylle det litterære kretsløp med dynamikk og mening vil reduseres i takt med tilbakegangen.

Verken tradisjonelle bokhandlere eller internettbokhandlere vil være i stand til, i overskuelig fremtid, å erstatte bokklubbene som motor i norsk litteraturformidling. Det er imidlertid helt klart at bokklubbene har et betydelig behov for innstramming etter noen år med utglidninger på markedssiden.

JEG MENER DERFOR

at vi bør fortsette arbeidet med å få i stand en avtale for bokbransjen i Norge. I utgangspunktet mener jeg at en lov ikke vil kunne ha den dynamikken og fleksibiliteten en avtale kan romme. Samtidig tror jeg på medvirkning fra myndighetenes side. Det er bred enighet i Norge om målene for kulturpolitikken. Det burde ikke være umulig å komme fram til en løsning som både innebærer en modernisering og en videreføring av et system som har vist seg meget vellykket.

De skandinaviske bokmarkeder

Danmark 2002    Norge 2003    Sverige 2003

Bokklubber                     260                        1500                460

Bokhandlere                   1490                      1050                740

Diverse                            230                        950                  770

Allmennlitteratur          1980                      3500               1970

Lærebøker                       660                       1030                590

Totalt boksalg                 2640                     4530               2560

Gjennomsnittspris

pr. solgte

eksemplarer                   120,-                      125,-                95,-

Antall solgte

eksemplarer                   22 mill.                  36 mill.           27 mill.

Antall innbyggere         5,4 mill.                4,5 mill.          9 mill.

Moms på bøker             25%                        0%                  6%

Valuta, høy kurs

i forhold til NOK          x 1,12                       1                     x 0,91