Tåpelige tollere?

DAGBLADET HADDE torsdag 26. mai en artikkel om svenske Avni Dervishi, som beskriver sitt møte med norsk tollvesen ved grensepassering, samt et leserinnlegg skrevet av Dervishi. Dette ble fulgt opp av en kommentar på lederplass fredag 27. mai. I disse oppslagene blir det mer enn antydet at personens hudfarge er relevant både for hvorfor vedkommende ble plukket ut i kontrollen, og for den videre behandling som ble gitt. Dette er selvfølgelig ikke riktig. Tollvesenets tjenestemenn vet at «forbrytere ikke har egen hudfarge», og hudfarge alene er aldri et kriterium for å bli tatt ut til kontroll. Vi har forståelse for at mange opplever det som ubehagelig å bli tatt ut i tollkontroll. Tollkontroller er imidlertid nødvendige for å avdekke smuglingsforsøk, og Tollvesenets egen beslagstatistikk dokumenterer nytteverdien av kontrollene. Etaten opplever at kontroll på grensen oppfattes som legitimt blant en majoritet av de reisende selv.

Det ligger imidlertid i sakens natur at en reisende kan oppleve en kontrollsituasjon som krenkende. Vi er derfor avhengige av publikums forståelse for at vi er nødt til å utføre disse kontrollene, og at også lovlydige borgere vil bli plukket ut i tollkontroll. De reisende har krav på å bli behandlet på en korrekt og respektfull måte.

Tollvesenet er svært opptatt av at kontrollene skal foretas korrekt. Skriftlige klager, som vi for øvrig mottar svært sjelden, blir alltid behandlet grundig, og fulgt opp med tiltak dersom situasjonen tilsier det. I opplæringen av tollerne legges det stor vekt på etikk, kroppsspråk, samtaleteknikk og flerkulturell forståelse.

VI HAR SOM oppgave å hindre innførsel av forbudte varer og da spesielt narkotika. Dette gir oss adgang til å kontrollere alle personer som passerer grensen. Som reisende har man ikke adgang til å nekte kontroll. Under kontrollen vil den reisende kunne bli bedt om å legge fram billett, legitimasjon og bagasje for kontroll. Hvis annen type legitimasjon ikke inneholder tilstrekkelig informasjon, vil man også kunne bli spurt å om å fremlegge pass - slik Dervishi ble - dersom dette medbringes. En kontroll avsluttes så fort det lar seg gjøre. Dagbladet forteller at kontrollen varte i 50 minutter, Tollvesenets opplysninger sier at den varte i ca. 15 minutter.

Dervishi er velkommen til å sende en skriftlig klage om han opplevde tjenestemennenes oppførsel som krenkende eller respektløs. Slike tilbakemeldinger er viktige i etatens arbeid med å bli stadig bedre.