Ti tusen nye omsorgshender

ALDERDOM: Under overskriften «Tror ikke på god pleie» gjengir Dagbladet den 13. februar en undersøkelse som viser at to av tre nordmenn ikke er trygge på at det offentlige helsevesenet vil gi dem en god pleie i alderdommen. Dagens opprustning av eldreomsorgen bør imidlertid bidra til å sikre troen på bedre, bredere og tryggere omsorgstjenester for alle. Omsorgssektoren står utvilsomt overfor store utfordringer i åra som kommer. Ikke bare får vi mange flere eldre, men de neste generasjonene pleietrengende vil også ha andre forventninger til omsorgstjenesten. Derfor arbeides det aktivt for å møte framtidas økte omsorgsbehov, samtidig som det skapes rom for at flere unge og menn får muligheten til å satse på et framtidsrettet og etterspurt yrke.

SOSIAL- OG helsedirektoratet har ansvaret for en rekrutteringskampanje for å skaffe nok faglært personell til å løse ovennevnte oppgaver. Det handler ikke bare om å skaffe nok hender, men nok kompetente hender. I en rekrutteringskampanje, rettet mot skoleungdom arbeider vi for å få flere elever til å velge helse- og sosialfag. Kampanjen er nå inne i sitt tredje år, og ferske tall viser at arbeidet gir resultater: I fjor søkte 16 prosent flere ungdommer hjelpepleierutdanningen. Året før var økningen 12 prosent. Likevel ønsker vi oss flere ungdommer inn i yrket, og spesielt flere gutter. Fremdeles er andelen gutter i yrket under fem prosent. De som velger en slik utdanning vil ha mange spennende og varierte jobber å velge mellom. Fra i år videreutvikles hjelpepleier og omsorgsarbeider til ett yrke, helsefagarbeider. Vi håper derfor på enda bedre søkertall og at flere gutter blir klar over alle mulighetene som yrket gir. I denne sammenheng er det særlig viktig at de unge tilbys heltidsstillinger.

FLERE HENDER vil gjøre at de ansatte får bedre tid til hver enkelt bruker og en mindre stressende arbeidshverdag, samtidig som bedre legedekning på sykehjemmene vil styrke det faglige miljøet på arbeidsplassene. Det er i tillegg viktig å øke andelen som har høyere utdanning. Samlet vil denne satsingen forhåpentligvis gjøre pleie- og omsorgsyrket mer attraktivt, noe som vil resultere i flere kvalifiserte helsefagarbeidere og høyere kvalitet på tjenestene. Derfor tror jeg, i motsetning til to av tre nordmenn, på god pleie for de eldre i framtida, og jeg er overbevist om at framtidas tjenestetilbud både vil være bedre, bredere og tryggere.