Tidenes eldresatsing

ELDRELØFT: I Dagbladet 25. november skriver Knut Lindh om regjeringens eldrepolitikk at det «finnes ingen konkrete planer, bare nye luftige løfter». Innlegget krever noen presiseringer. Gjennom rapporter fra Helsetilsynet vet vi at flertallet får den hjelpen de har behov for, men dessverre hører vi ofte om eldre som faller utenfor, slik Lindh har flere eksempler på. Slike eksempler viser at mye kan bli bedre, og det er derfor denne regjeringa har eldrepolitikk som et av sine aller viktigste satsingsfelt. Etter et drøyt år i regjering befinner vi oss svært langt fra luftige løfter - tvert i mot har vi konkrete planer for hvordan vi skal utvikle og tilby gode og verdige omsorgstjenester til alle som trenger det. I stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) «Mestring, muligheter og mening» har regjeringa fastlagt strategier for hvordan vi skal møte framtidas utfordringer. Disse kjennetegnes av at vi blir langt flere eldre etter 2020, flere yngre brukere og flere med kroniske lidelser. Tiltakene i meldingen omfatter blant annet investeringer i bygg, mer personell og flere fagfolk i tjenesten, økt utdanningskapasitet og tiltak for mer aktivitet og muligheter for sosialt liv.

DET ER KOMMUNENE som har ansvar for pleie- og omsorgstjenester til innbyggerne. Regjeringen har styrket kommuneøkonomien med rundt 18 milliarder kroner siden vi tok over i fjor høst. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå bekrefter at kommunene nå satser mer på pleie- og omsorgstjenester, ved at det er registrert over 1 900 nye årsverk i tjenesten i 2005. Regjeringen vil fortsette å styrke kommuneøkonomien. Vi vil sikre at kommunene har forutsigbare og langsiktige rammer slik at alle hjelpetrengende gamle og yngre brukere med omsorgsbehov kan være trygge på at de får den hjelpen og de tjenestene de trenger.