Tilbake til byråkratiet

KRIMINALITET: Professor Nils Christie skrev i 1977 en viktig artikkel i «Lov og Rett» der han sterkt argumenterte for alternative måter å løse konflikter på, bl.a. gjennom megling i konfliktråd. I stedet for bruk av Politiet og/eller Rettssystemet burde enkle saker/tvister/konflikter kunne løses av partene sjøl – gjerne med litt hjelp fra en upartisk tredjeperson, en megler. Dette ville gi bedre og raskere løsninger for alle parter, og politiet ville kunne konsentrere sine ressurser og sin kompetanse til mer alvorlige saker.

Daværende Justisminister Valle fulgte opp Christies tanker i sin kriminalmelding, og i dag vet vi hvordan det gikk: Konfliktrådet er blitt en suksess! Nåværende Justisminister, Knut Storberget, fortsetter i samme ånd, og ivrer bl.a. sterkt for alternative metoder i kriminalpolitikken, blant annet økt bruk av konfliktråd. Og hvorfor ikke – det hele fungerer. Gevinsten for alle involverte er stor: Partene blir enige, politiet og rettsvesen avlastes og kan prioritere andre oppgaver, og samfunnet sparer store ressurser. Det har blitt mindre byråkrati, og bedre service til publikum. Politiets bruk av konfliktråd har gradvis økt og det er etablert gode samarbeidsrutiner og en rask og rasjonell saksbehandling.

Det ser nå ut som om politiets ledelse dessverre vil reversere denne utviklingen. Formelle rutiner og retningslinjer ved registrering av saker i straffesakssystemet skal nå nemlig skjerpes inn. Det innebærer at saker som kunne vært løst raskt og enkelt ved en direkte henvisning til megling i konfliktråd nå skal registreres som straffesak og sendes gjennom den byråkratiske kverna før eventuell overføring til konfliktråd. Dette gjelder ikke bare straffesaker, men også saker av mer eller mindre sivilrettslig karakter – saker som med stor sannsynlighet ville bli henlagt. (Ca. 60 % av alle anmeldte forhold henlagt av påtalemyndigheten.) Dette vil bety mer byråkrati, lengre saksbehandlingstid, og en ytterligere eskalering av konflikten gjennom en politianmeldelse! Bruken av konfliktråd vil sannsynligvis også bli redusert ved at flere saker «forsvinner i systemet».

Hva er så begrunnelsen for å reversere en positiv utvikling? I følge politiet er det hensynet til Statistikken som ligger bak. Nå som kriminaliteten på en del områder ser ut til å flate ut og til og med gå ned, er det viktig å registrere all aktivitet fordi statistikken bestemmer størrelsen på neste års bevilgning. Jo flere saker – jo mer penger! Da får det kanskje ikke hjelpe om dette betyr mer byråkrati og dårligere service til publikum? I stedet for avlastning fra enkle arbeidsoppgaver, betyr de nye rutinene mer papirarbeid, lengre saksbehandlingstid og mindre tid til viktig politioppgaver. Stikk i strid med sentrale målsettinger