MISBRUK: Målet er å i størst mulig grad begrense at beboere misbruker rusmidler i Strandveien Boliger, men vi har ikke mulighet til å forhindre dette helt, skriver de ansvarlige i Vestre Viken Helseforetak.
MISBRUK: Målet er å i størst mulig grad begrense at beboere misbruker rusmidler i Strandveien Boliger, men vi har ikke mulighet til å forhindre dette helt, skriver de ansvarlige i Vestre Viken Helseforetak.Vis mer

Tilbudet i Strandveien Boliger

Beboerne er ikke innlagte pasienter, men beboere i kommunalt finansierte boliger.

I forbindelse med oppslag i Dagbladet den siste tiden vedrørende Strandveien Boliger, ønsker Vestre Viken helseforetak å gi en kortfattet redegjørelse om dette tilbudet som er lokalisert på Psykiatrisk avdeling Blakstad.

La det først være klart at ledelsen i Vestre Viken tar de utfordringene som har kommet til syne gjennom oppslagene i Dagbladet meget alvorlig. Vi er i tett dialog med lokal ledelse, de ansatte og de ansattes organisasjoner på Blakstad for å sikre at prosessene blir gjennomført på en god måte og at kontakten mellom partene foregår i en form som er løsningsorientert.

Strandveien Boliger ble etablert i 2006. Boligene er et samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken og Asker og Bærum kommuner. Det er inngått avtale mellom de to kommunene og Vestre Viken som innebærer at vi drifter et botilbud på vegne av kommunene. Konkret brukes tidligere personalboliger på Blakstad til dette formålet.

Strandveien Boliger er ikke en sykehusavdeling. Beboerne er ikke innlagte pasienter, men beboere i kommunalt finansierte boliger. Psykiatrisk avdeling Blakstad er faglig ansvarlig for virksomheten og personalet i boligene er ansatt i Vestre Viken.

Tilbudet er ikke definert som behandling og er derfor heller ikke regulert etter spesialisthelsetjenesteloven eller lov om psykisk helsevern. Beboerne får imidlertid tilbud om psykiatrisk poliklinisk behandling i andre deler av Klinikk for psykisk helse og rus når dette er aktuelt.

Strandveien Boliger er et botilbud for brukere med til dels betydelige psykisk problemer og varierende grad av rusproblemer i tillegg. Dette innebærer at det oppstår situasjoner hvor beboere misbruker rusmidler i Strandveien Boliger. Målsetningen er å begrense slik atferd i størst mulig grad, men erfaringene er at en ikke har sanksjonsmuligheter til å forhindre dette helt. Et sentralt forhold er respekt for den enkeltes integritet og rett til privatliv. Tilbudet er åpent og er definert som bolig for den enkelte, selv om de er bemannet med personell i turnus. Eventuell tilkalling av politi må vurderes ut fra aktuell situasjon, for eksempel ved mistanke om omsetning av narkotiske stoffer.

Vestre Viken er ansvarlig for at boligene drives forsvarlig og etter gjeldende lovverk. Det mener vi at vi gjør. Strandveien Boliger er en særegen konstruksjon som innebærer en del dilemmaer og gråsoner som det er krevende å håndtere. Avisoppslagene peker på en del problematiske forhold som henger sammen med disse dilemmaene.

Det pågår nå en arbeidsmiljøundersøkelse ved Strandveien Boliger i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og personalavdelingen i helseforetaket. På bakgrunn av de alvorlige påstander og synspunkter som har kommet fram, blant annet fra sentrale stortingspolitikere, har vi henvendt oss til Fylkesmannen for å få deres vurderinger av problemstillingene. Dette tilsynet pågår nå, og vil munne ut i en rapport som vil belyse alle sider av saken.

Følg oss på Twitter