Tilgjengelighet for alle

LYSAKER STASJON: Jeg har fulgt med i Dagbladets reportasjer om Lysaker stasjon i sommer, og er glad for at flere ser galskapen i Jernbaneverkets planer. Norges Handikapforbund har forsøkt å få Samferdselsministeren til å gripe inn for å sikre tilgjengelighet for alle på dette viktige trafikknutepunktet, uten å lykkes. Universell utforming er et viktig prinsipp som er vedtatt for kollektivtransport i BRA-programmet fra og med 2006. Dette forsøker Jernbaneverket å vri seg unna, med den begrunnelse at de startet planleggingen av stasjonen lenge før dette ble vedtatt! De bryr seg med andre ord ikke om å oppfylle eierens (statens) mål om universell utforming eller tilfredsstille kundenes (NSB og de reisendes) behov for sikkerhet og tilgjengelighet i framtida. Statens Jernbanetilsyn skal ha avvist alle forslag fra Jernbaneverket hittil. Likevel holder Jernbaneverket fast på planene sine for Lysaker stasjon i en kurve, over en «fredet» bro, som verken ivaretar sikkerheten for togene eller for passasjerene. Angivelig fordi det er for dyrt å endre planene. Norges Handikapforbund har arbeidet med Flytoget friskt i minne og mener at det vil bli mye rimeligere å endre planene enn å avhjelpe problemene underveis. Hvor mye dyrere blir det for eksempel med videoutstyr på tog og stasjon der det er sving? Og hvor store kostnader til ombygging må til på togsettene for å sikre trygg av- og påstigning på togene? Er disse merkostnadene tatt med i de økonomiske betraktningene overhodet? Eller er de utelatt fordi dette ikke er en kostnad for Jernbaneverket, med for NSB?