Tilpasset behandling

RUSOMSORGEN: Debatten rundt Helse Sør-Østs nye avtaler med private leverandører har fått stor oppmerksomhet i media den siste tiden. Dette skjønner jeg. Rusbehandling angår oss, det berører grupper som sliter med sin sykdom og det angår deres pårørende.

Vi som arbeider innen helsevesenet er tillagt et stort samfunnsansvar og vi forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Debatten rundt vår forvaltning av offentlige midler er viktig og legitim.

Skadelig bruk av rusmiddel forekommer i alle samfunnslag og i ulike aldersgrupper. Helse Sør-Øst vektlegger å gi gode og likeverdige helsetjenester i hele regionen. Pasientene skal ha tilgang til et differensiert tilbud og få en behandling som er tilpasset den enkelte.

Rusfeltet ble en del av spesialisthelsetjenesten da helseregionene overtok ansvaret i 2004. Da fikk rusmiddelmisbrukeren pasientrettigheter som han eller hun ikke hadde tidligere. Behandlingstilbudet til den enkelte pasient gis på grunnlag av en individuell vurdering av vedkommendes behandlingsbehov.

Helse Sør-Øst ser framover. Vår oppgave blir å utvikle og legge til rette for å møte morgendagens ruspasient. Behandling til rusmiddelmisbrukere gis både i helseforetakene og gjennom avtaler med private. Nylig inngikk vi avtaler om pasientbehandling med 15 ulike private rusinstitusjoner. Disse avtalene utgjør om lag ¼ av det samlede tilbudet i regionen.

Institusjonene har polikliniske tilbud, tilbud med døgnbehandling samt tilbud om kort- og langtidsbehandling. Antall plasser hos private ble ved tildelingen totalt sett noe redusert, fra 419 – 370 plasser, men det helhetlige og differensierte tilbudet er sikret gjennom det samlede tilbud i regionen på 920 døgnplasser. Blant annet av hensyn til de mange som står på ventelister, ser vi det som nødvendig å øke tilgjengeligheten på øvrige plasser ved at det er noe færre langtidsplasser.

I tråd med rusreformens hensikt har vi lagt vekt på kvalitet i de private institusjonene og har derfor økt bemanningen. Parallelt er kapasiteten og kvaliteten økt i de offentlige tilbudene. Fra 2007-2008 er det budsjettert med en økning i helseforetakene med 5113 liggedøgn. Det er også lagt inn ekstra midler slik at kapasiteten er økt på ruspoliklinikker og avrusning.

Det er lagt vekt på å øke kapasiteten på behandlingstilbudene til ungdom og til stoffmisbrukere. Med de nye avtalene blir det flere plasser innen behandling av alkohol- og medikamentavhengighet og narkotikaavhengighet/sammensatt avhengighetsproblematikk.

Samlet i Helse Sør-Øst har rusfeltet en økonomisk ramme på 1,435 milliarder kroner i 2008 mot 967 mill. i 2004 og som også er en økning på 8,8 % fra 2007 til 2008. Totalramme for anskaffelsen er på inntil 350 mill. kroner, en reell økning på 15 mill. i forhold til dagens avtaler. Men mer penger alene er ikke er nok. De ulike aktørene i rusomsorgen må jobbe sammen for å gi enda bedre tilbud. Individuell plan og samhandling med førstelinjetjenesten er her sentrale stikkord.

Det er fortsatt lange ventetider og mange pasienter på venteliste innen rusfeltet. Helse Sør-Øst ser på denne bakgrunn et klart behov for å øke innsatsen også i framtiden, både når det gjelder døgnbehandling, poliklinisk behandling og ambulant virksomhet.

Det er fire leverandører som tidligere hadde avtale, som ikke får avtale denne gang. Pasienter som mottar behandling i disse institusjonen i dag skal være trygge for at det legges til rette for videre behandlingsopplegg. Ingen pasienter skal miste tilbud som følge av disse endringene.