Tilsyn til pasientenes beste

FOr Å SIKRE

helsetjenester av høyest mulig kvalitet, er det avgjørende at vi har et effektivt tilsyn som avdekker feil og mangler i helsetjenesten. Det er gjort mye for å bedre kvaliteten i helsetjenesten de siste tre årene. Helsemyndighetene for å bedre tilsyn, ordningen med pasientskadeerstatning og meldesystemene i helsetjenesten. Målet er større åpenhet og kvalitet i tjenestene. Helsedepartementet har aldri uttalt at saker ikke følges opp. Tvert imot, vi har fast rutine for å sikre at alle saker fra Helsetilsynet følges opp. Krav om en effektiv utnyttelse av ressursene på helsesektoren står ikke i motsetning til dette, men er tvert imot en forutsetning for helsetjenester av høy kvalitet.

TILSYNSMYNDIGHETENE

innretter sitt tilsyn mot områder og virksomheter der man antar at risikoen for svikt er størst. De funn de gjør er derfor ikke nødvendigvis representative for tilstanden i tjenesten generelt. Feil og mangler som avdekkes tas imidlertid meget alvorlig både av tilsyn og politiske myndigheter, og skal følges opp med sikte på forbedring. Regjeringen legger stor vekt på å utvikle en helsetjeneste av høy kvalitet. Vi er i sluttfasen av arbeidet med en ny kvalitetsstrategi for helse- og sosialtjenesten. Et høyt prioritert tiltak i den sammenheng er utvikling av et meldesystem for rapportering av uheldige hendelser i helsetjenesten. Tilsynet med sosial- og helsesektoren er også samordnet og styrket. Helsedepartementet har videre fastsatt en internkontrollforskrift for å forebygge svikt i helse- og sosialtjenesten. Regjeringen har styrket pasientrettighetene betydelig, for å flytte makt fra system til pasient.

Dagbladets oppslag (1.7.) gir inntrykk av at det begås lovbrudd i sykehusene på grunn av effektivisering. Men det er vel neppe slik at sykehus som drives ineffektivt ikke gjør feil?

HELSE ER

avgjørende for enkeltmenneskers livskvalitet, og vi må derfor sørge for at vi får mest mulig helse for de ressursene som brukes på denne sektoren. Bevilgningene til spesialisthelsetjenesten har økt betydelig i år, og er på et historisk høyt nivå. Tall fra OECD viser at Norge er blant de tre landene i verden som bruker mest penger på helsetjenesten pr. innbygger. Samtidig viser både OECDs analyser og en rapport fra Riksrevisjonen at ressursene kan utnyttes langt bedre. Sykehusene må fortsatt ha fokus på dette forbedringspotensialet. Tilliten til helsetjenesten avhenger både av en åpenhet om feil og behov for forbedringer, og av god ressursbruk.