Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

Tiltak mot juks

FORSKNING: Regjeringen legger fram et forslag til ny lov om behandling av etikk og redelighet i forskning.

Det er grunn til å ha tillit til norsk forskning. Samtidig kan vi ikke se bort fra at uetisk og uredelig forskning forekommer. Uheldige koblinger mellom forskere og forskningsfinansierende institusjoner eller bedrifter har den senere tid reist spørsmål om forskningens frihet og uavhengighet. Det er videre gjennom pressen og tidligere undersøkelser blitt kjent flere tilfeller av uredelighet i forskning. Flere har derfor stilt spørsmålstegn ved om man kan stole på forskningen og om forskningen bør kontrolleres og reguleres nærmere. Forskningsetikk har fått økt nasjonal og internasjonal oppmerksomhet de senere tiårene. Samtidig har det vært en utvikling i retning av økt regulering, både av forskning og forskningsetikk. Utviklingen innen bl.a. bioteknologi, genetikk og molekylærbiologi har åpnet en bred diskusjon omkring forskning, risiko, etikk og grunnleggende verdier i samfunnet. Slike forskningsetiske problemstillinger er uavhengige av landegrensene. Utvikling av internasjonale avtaler og konvensjoner bidrar dessuten til større grad av enighet internasjonalt om forskningsetiske problemstillinger.

JEG MENER AT forskningen må ha en betydelig grad av frihet. Sterk styring av forskningen ut fra økonomiske, politiske eller ideologiske hensyn kan være til hinder for at forskningen bidrar med ny og uavhengig kunnskap. Sterk styring kan dermed svekke tilliten til og mulighetene for å drive forskning. Men forskningen må også finne seg i prioriteringer, begrensninger og reguleringer. Idealet om forskningens frihet er derfor forbundet med betydelige utfordringer og avveininger.Forskere bidrar til å utvikle teknologi med konsekvenser for individ og samfunn, og deres forskning kan danne grunnlag for viktige samfunnsmessige beslutninger. Forskerne er ansvarlige for at forskningsresultatene er riktige og har høy kvalitet. Forskerne må videre forsikre seg om at forskningen ikke bryter med lover og regler eller representerer en sikkerhetsmessig risiko. Forskningsresultatene må dessuten formidles på en saklig måte, og mulige konsekvenser av resultatene må vurderes og formidles, selv om forskeren vanskelig kan ta ansvar for andres bruk av dem.

SAMFUNNETS og myndighetenes støtte til forskningen er bygget på tillit til at forskerne følger aksepterte vitenskapelige metoder og god vitenskapelig praksis. Jeg mener det er god grunn til å ha tillit til den forskningen som foregår i Norge. Samtidig er det viktig å ha systemer som kan bidra også fremover til en høy etisk standard på den forskningen som foregår, og som kan behandle tilfeller av uredelig forskning dersom det skulle forekomme. Regjeringen legger derfor fram et forslag til ny lov om behandling av etikk og redelighet i forskning. Med dette forslaget vil vi sikre det eksisterende forskningsetiske komitesystemet uavhengighet og legitimitet og samtidig etablere et apparat som kan behandle påstander om vitenskapelig uredelighet. Dette gjøres gjennom å foreslå en rammelov som hjemler det eksisterende etikkomitésystemet, som består av regionale og nasjonale forskningsetiske komiteer. Samtidig lovfestes et nytt nasjonalt utvalg som skal behandle påstander om uredelig forskning.

FORMÅLET MED loven er å bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Loven skal gjelde all forskning - enten den skjer i offentlig eller privat regi. Loven slår videre fast at komiteer og utvalg skal være faglig uavhengige. Forskere som ønsker å sette i gang prosjekter innen medisinsk og helsefaglig forskning der det inngår forsøk på mennesker, må forelegge slike prosjekter for en regional komité til godkjenning.Regjeringen mener det er behov for et eget nasjonalt utvalg som kan behandle påstander om alvorlige brudd på god vitenskapelig praksis og som kan være en ressurs for forskningsinstitusjonene på dette området. Dette kan være saker som forskningsmiljøene selv ikke kan eller bør behandle, bl.a. på grunn av mulige habilitetsproblemer, uten støtte fra et nasjonalt organ. Et nasjonalt utvalg kan dessuten bidra til å sikre en mer enhetlig behandling av de konkrete sakene.

UTVALGET SKAL granske konkrete saker som det får seg forelagt av andre eller saker som det selv tar opp. Utvalget skal bare vurdere om uredelighet har funnet sted eller ikke. Eventuelle sanksjoner mot den forskeren som utvalget finner har opptrådt uredelig, må avgjøres av arbeidsgiver på bakgrunn av utvalgets uttalelse og lovverk eller regelverk gjeldende for institusjonen. Forskernes rettsikkerhet har vært høyt prioritert ved utarbeidelse av lovverket og de er bl.a. gitt mulighet til å klage på utvalgets uttalelser.Det nasjonale utvalget skal bare behandle de mest alvorlige tilfellene av uredelighet. Med vitenskapelig uredelighet omfattes i lovforslaget forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning. Dette er en snever definisjon, og proposisjonen gir noen eksempler på hva som må regnes som uredelig atferd.

LOVFORSLAGET gir en lovmessig struktur for behandling av forskningsetiske spørsmål på nasjonalt og regionalt nivå og oppretter et nytt utvalg for behandling av uredelig forskning. Regjeringen har i tillegg styrket finansieringen og organiseringen av det regionale komitesystemet for å sette dem bedre i stand til å løse sine oppgaver. Jeg mener imidlertid at forskernes eget ansvar for at deres forskning foregår i tråd med anerkjente etiske prinsipper trolig er den viktigste faktoren for å unngå uetisk og uredelig forskning. Jeg er også opptatt av å slå fast institusjonens generelle ansvar for forebygging av uredelighet og ansvar for at egne forskere er kjent med sentrale forskningsetiske prinsipper og forholder seg til dem i sitt virke. Skal norsk forskning fortsatt ha den brede støtten i befolkningen som den i dag har, mener jeg det er viktig at forskere og forskningsinstitusjoner er seg dette ansvar bevisst.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media
Kode24 - nettavis om utvikling og koding Elbil24.no -  nyheter om elbil KK.no - Mote, interiør, og tips Sol.no - De viktigste nyheter fra nettsider i Norge Vi.no - Quiz, kryssord og nyttig informasjon Dinside.no - teknologi, økonomi og tester Se og Hør - Kjendis og underholdning Lommelegen.no - helse, symptomer og behandling