Tre utfordringer til Høyre

UTDANNING: Essensen i Høyres kritikk av undertegnede i flere innlegg her i Dagbladet, er at jeg og vår regjering gjennomfører ting Høyre er enige i, og delvis hadde ansvar for å utvikle i den forrige regjeringen. Dette er politisk polemikk for spesielt interesserte. Vi står midt i gjennomføringen av en reform det er bred enighet om, Kunnskapsløftet. Ville Høyre vært mer tilfreds om vi hadde skrotet Kunnskapsløftet, droppet alle planer om nasjonale prøver og senket kravene for opptak til allmennlærerutdanningen? Jeg har tre utfordringer til Høyre: For det første - rist av dere valgnederlaget og vær med på å tenke framover. Oppgavene er mange for oss som er opptatt av å skape et utdanningssystem hvor vi lykkes bedre, både i faglige resultater og med gjennomføring for flere.For det andre: Slutt å bygge kritikk på gal framstilling av motstandernes meninger. Når de hevder at SV var i mot Kunnskapsløftet er det feil. Vi klargjorde i valgkampen 2005 at vi ville videreføre Kunnskapsløftet, men sørge for at de økonomiske rammebetingelsene i reformen ble bedre. Regjeringen har videreført Kunnskapsløftet, men endret flere sider ved reformen i tråd med de innvendingene våre partier hadde da reformen ble vedtatt i Stortinget. En enstemmig Utdanningskomite på Stortinget gikk inn for å få nye læreplaner med kompetansemål, inkludert SV. Det er meningsløst når Høyer hevder at SV var i mot klare kompetansemål i læreplanene. SV har heller ikke vært i mot nasjonale prøver, men var uenige med Høyere i valg av modell for disse. Evalueringen av prøvene ga oss rett i at Høyres prøver ikke holdt mål.

MIN TREDJE utfordring til Høyre er derfor at de bør innse politikkens grenser. Innhold og faglig innretning på nasjonale prøver er ikke noe vi politikere skal diktere. Vårt ansvar er at vi får et godt definert formål med prøvene, at prøvene kommer i gang og at resultatene blir fulgt opp. Hvilke fag som egner seg for flervalgsoppgaver vil jeg for eksempel overlate til fagmiljøene å komme med anbefalinger om. Nettopp den sterke politiseringen av prøvene under Clemet bidro til at prøvene ikke holdt faglige mål, og til at tilliten til prøvene i skolen ble lav.