«Trengselsskatt»

KOLLEKTIVTRAFIKK: Dagbladet er på lederplass kritisk til at flere byer som satser på kollektivtransporten samtidig legger forholdene til rette for økt biltrafikk. Man er skeptiske til politikere som ikke tør å provosere, og som vil gi litt til alle. Men når Dagbladet selv skal angi hva som bør gjøres, går avisen selv de mest populistiske politikerne i næringen: Svaret er bare å pøse mer penger inn i kollektivtrafikken – da vil folk la bilen stå.

Kollektivtransporten må åpenbart styrkes. Derfor har regjeringen økt jernbaneinvesteringene med 50 prosent og vi har fått til en avtale med NSB som vil gi 15 prosent mer kapasitet i løpet av noen år. I tillegg har vi styrket fylkenes økonomi kraftig, noe som gir dem rom til å satse mer på den delen av kollektivtransporten som er deres ansvar.

Men: Virkelig stor effekt på reisemønsteret i byene får vi først når man samtidig er villige til å legge begrensninger på privatbilbruken. Erfaringene fra Stockholm er tydelig. Der hadde man en kraftig styrking av kollektivtilbudet. Reisemønsteret ble endret først da «trengselsskatten» litt senere ble innført, og bilistene betalte en gradert avgift gjennom dagen (tilpasset omfanget av køer, køprising). På denne måten reduserte man over natten biltrafikken med 14 prosent, og tiden som går med til å stå i kø med 30-50 prosent.

For å sikre bedre framkommelighet for alle (kollektivreisende, bilister og næringsliv) og for å redusere de store miljøbelastningene vegtrafikken skaper i våre største byer har samferdselsminister Liv Signe Navarsete invitert til en dialog om hvordan mer effektiv politikk kan utvikles. Det er svært gledelig at ikke bare en samlet miljøbevegelse, men også næringslivet – med NHO og Lastebileierforbundet i spissen – hilser debatten om køprising velkommen.

Men foreløpig har vi ikke registrert noe stort engasjement verken fra ledende hold i storbyområdene eller fra riksdekkende medier. Det er synd. En tur til Stockholm som, 1. august gjeninnfører trengselsskatten, anbefales!