FOREBYGGING: Det er klart politiet må spille en sentral rolle, men kriminalitetsforebygging kan ikke gjøres av politiet alene, skriver artikkelforfatter. Foto: Harald Nordbakken / Dagbladet
FOREBYGGING: Det er klart politiet må spille en sentral rolle, men kriminalitetsforebygging kan ikke gjøres av politiet alene, skriver artikkelforfatter. Foto: Harald Nordbakken / DagbladetVis mer

Politi:

Trygge samfunn er en dugnad

Politiet kan ikke forebygge kriminalitet alene, men er en svært viktig brikke i samfunnets felles dugnad for trygge lokalsamfunn.

Meninger

31. mai skriver Eirik Sæther et debattinnlegg titulert "forebygging og kriminalitet". Vi er helt enige med Sæther i det at kriminalitetsforebygging ikke kan gjøres av politiet alene. Selv om vi har flere verktøy å spille på en det Sæther skisserer, sitter politiet kun på en liten del av verktøykassa som skal til for å bygge og vedlikeholde trygge lokalsamfunn. Skal vi lykkes, er det mange aktører som må bidra.

I innlegget tar Sæther til orde for å opprette et forebyggende team i kommunal regi, hvor politiet kan levere egnede saker. Vi tror en slik løsning vil være uklok. For det første vil politiet stå tilbake med et særdeles snevert og reaktivt mandat. Det vil gjøre noe med helhetsforståelsen av kriminaliteten, og vil dessuten fjerne oss fra befolkningen. For det andre, er det politiet som sitter på førstehåndskunnskap om kriminalitet og kriminalitetsutvikling. Det er klart politiet må spille en sentral rolle.

Vi er som sagt enige med Sæther i at politiet ikke kan forebygge kriminalitet alene. Derfor er det allerede for flere år siden etablert omfattende, tverretatlig samarbeid. Et eksempel er SLT (Samordningsmodell for lokale forebyggende tiltak, i Oslo heter det Salto), som samordner ressursene i arbeidet mellom politiet og kommunene. Her trekker vi barn og ungdom, foresatte, skole, utekontakter, sosiallærere, frivillige organisasjoner og flere aktivt med i det forebyggende arbeidet. I tillegg møtes politiet og kommunen på et overordnet nivå i Politirådet.

Et annet eksempel er risikoverktøyet SARA (Spousal Assault Risk Assessment Guide) som benyttes for å vurdere risikonivået for framtidig vold i nære relasjoner. SARA legger til rette for utvikling og tydeliggjøring av samarbeid både internt i politietaten og eksternt ovenfor øvrige relevante aktører. Gjennom SARA iverksetter politiet tiltak slik at både voldsutøver og voldsutsatte får hjelp til endring. Denne hjelpen ligger ofte hos andre etater enn politiet, men det starter hos politiet.

I forbindelse med politireformen etableres det nå politikontakter i alle kommuner, og i Oslo i hver bydel. Disse skal ha et særskilt fokus på kontakt og samarbeid med kommunen. Dette vil bli en viktig arena på beslutningsnivå, hvor bydelsdirektør/ordfører og politikontakten møtes. Gjennom reformen har vi også opprettet en egen enhet for forebygging. Denne har fag- og metodeansvar i hele politidistriktet. Leder for enheten er en del av politimesterens ledergruppe, slik at forebygging nå skal gjennomsyre alt arbeidet som gjøres i politidistriktet.

Gjennom politireformen settes vi i stand til å lykkes enda bedre. Ikke alene, men sammen med alle de andre viktige aktørene.