Trygghet for alle

Lovforslagene dreier seg ikke om lengden på oppholdet, men bare sikkerheten under oppholdet.

IKKE SKJULT: Vi har vært åpne på at saken mot terrorsiktede har aktualisert arbeidet med denne type lovendringer, skriver artikkelforfatteren. 
Tegning: Marco Vaglieri / Scanpix
IKKE SKJULT: Vi har vært åpne på at saken mot terrorsiktede har aktualisert arbeidet med denne type lovendringer, skriver artikkelforfatteren. Tegning: Marco Vaglieri / ScanpixVis mer

Jeg har foreslått nødvendige lovendringer for å bedre sikkerheten knyttet til farlige pasienter. Filosof Øverenget påstår imidlertid feilaktig i sin kronikk 24. mars at jeg foreslår en udemokratisk lov som innfører livstidstraff.

Øverenget kan ikke ha lest lovforslagene, for de dreier seg ikke om lengden på oppholdet, men bare sikkerheten under oppholdet. Dagens lovverk gir allerede hjemmel til å beholde farlige personer så lenge det er nødvendig, og jeg har derfor ikke foreslått endringer av denne delen av lovverket.

Som Helseminister har jeg ansvaret for sikkerheten til ansatte og pasienter. Jeg har også ansvaret for å sørge for at samfunnet kan føle trygge på at vi er stand til å håndtere farlige pasienter. Dagens regelverk gir ikke god nok adgang til å undersøke om særlige farlige pasienter eller deres besøkende bringer med seg kniver, barberblad og skytevåpen inn i de regionale sikkerhetsavdelingene. Man kan heller ikke kreve vandelsattest av personell som jobber ved disse institusjonene. Norge har heller ikke noen enhet for å ivareta spesielle tilfeller med ekstraordinær risiko.

Vi må forhindre rømning, gisseltaking og alvorlig skade på pasienter og personell som et resultat av at spesielt farlige personer blir dømt til psykisk helsevern. Dette har vært påpekt av fagmiljøene før 22. juli, og bekreftes nå av mange høringsinstanser. Menneskerettighetene pålegger Regjeringen å beskytte befolkningen mot andres kriminelle handlinger. Jeg mener at dette lovforslaget nettopp er et slikt tiltak.

Vi har vært åpne på at saken mot terrorsiktede har aktualisert arbeidet med denne type lovendringer. Stortinget bør gis en mulighet til å behandle saken før sommeren, slik at den kan tre i kraft innen rettskraftig dom mot siktede faller. Dette ville ikke vært mulig med en lengre høringsfrist. Korte høringsfrister er aldri ideelt, men alternativet mener jeg er verre.

ALLEREDE I LOVEN: Dersom domfelte blir frisk, og det fortsatt er fare for gjentakelse av alvorlige voldsforbrytelser, åpner allerede dagens lovgivning for at vedkommende overføres til anstalt i kriminalomsorgen, skriver helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
ALLEREDE I LOVEN: Dersom domfelte blir frisk, og det fortsatt er fare for gjentakelse av alvorlige voldsforbrytelser, åpner allerede dagens lovgivning for at vedkommende overføres til anstalt i kriminalomsorgen, skriver helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Vis mer

Forslaget innebærer et nytt kapittel i psykisk helsevernloven som skal bidra til økt sikkerhet i regionale sikkerhetsavdelinger. Det foreslås for eksempel større adgang til å ransake pasienter, visitere besøkende og kreve vandelsattest av personell.

Det foreslås også en hjemmel for å etablere en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå som vi hittil ikke har hatt i Norge, men som finnes i mange andre land, blant annet Sverige. En slik enhet vil i større grad kunne forhindre rømning eller angrep utenfra mot institusjonen.

Vi må beskytte samfunnet mot faren for nye lovbrudd også når disse kan begås av pasienter. I lovforslaget foreslås det at politiets vurdering av sikkerheten skal innhentes ved overføringer til og fra enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå.

Dette endrer ikke lovens vilkår for opphør av dom på tvungent psykisk helsevern. Dersom domfelte blir frisk, og det fortsatt er fare for gjentakelse av alvorlige voldsforbrytelser, åpner allerede dagens lovgivning for at vedkommende overføres til anstalt i kriminalomsorgen. Der kan domfelte bli sittende så lenge det er fare for gjentakelse av slike handlinger.

Min oppgave som helseminister i denne saken er å sørge for at når noen dømmes til tvunget til psykisk helsevern, så skal sykehusoppholdet skje i rammer som gir trygghet for alle.