Trygghet for utøvere

DOPING: I Dagbladet 16.11 hadde adv. Scavenius et innlegg om utøveres rettssikkerhet i dopingsaker. Antidoping Norge mener det er uriktig å fortsette en av domstolen rettskraftig avgjort sak, men ser grunn til å komme med kommentarer til Scavenius\' innlegg.. NIFs lov gir Antidoping Norge kontroll- og påtalekompetanse i alle dopingsaker. Vi mener det er klar forpliktelse for Antidoping Norge å gi utøvere som har avlagt positiv dopingprøve veiledning om plikter og rettigheter i en dopingsak. Våre oppgaver blir tydelig kommunisert til omverdenen, herunder særlig til utøvere som avlegger positiv dopingprøve. Det er helt naturlig at Antidoping Norge som påtalemyndighet søker mest mulig informasjon fra utøveren. Det at opplysninger utøveren gir vil kunne nyttes i påfølgende domstolsbehandling, er åpenbart. Antidoping Norge aksepterer ikke beskyldningen fra Scavenius om at opplysninger misbrukes.

MULIGE BRUDD på dopingbestemmelsene skal følges opp. Når saken er tilstrekkelig opplyst, blir den forelagt en egen særskilt påtalenemnd. Påtalenemnda er uavhengig og fatter sine avgjørelser om anmeldelse på fritt grunnlag. Påtalenemnda arbeider i samsvar med alminnelige rettsprinsipper som skal sikre en forsvarlig, objektiv og rettssikker behandling av alle påtalespørsmål. Antidoping Norge er opptatt av å kvalitetssikre arbeidet, og har som påtaleorgan en plikt til ikke bare å undersøke bevis som taler for at utøver har brutt NIFs lov, men også forhold som taler til utøvers gunst. Scavenius tar feil når han sier det ikke finnes tilstrekkelige gode prosessregler. NIFs lov inneholder saksbehandlingsregler som sikrer utøvers rettssikkerhet. Jamfør NIFs lov § 12-13, skal bla. utøver varsles så raskt som mulig, anmeldelse skal inngis skriftlig, den anmeldte skal gis rett til å forklare seg og sakene skal utredes nøye før de blir avgjort.

SAKENE AVGJØRES i første instans av et uavhengig Domsutvalg oppnevnt av Idrettstinget. Anke behandles av et tilsvarende uavhengig appellutvalg.I NIFs lov § 12-19 framgår det at når særlige grunner taler for det, kan domsinstansen oppnevne og bekoste forsvarer og sakkyndig. Saksomkostninger og oppnevnt forsvarer dekkes i den utstrekning de er rimelige og nødvendige. Domsutvalgets praksis de siste fem år viser at der det avholdes muntlig høring i anledning saken, blir forsvarer oppnevnt på domsinstansens bekostning. Scavenius ble oppnevnt, og praksis tilsier at Scavenius får sitt salær dekket på samme måte som i straffesaker som behandles for de ordinære domstoler.NIFs dopingbestemmelser og Antidoping Norges funksjon som kontroll- og påtaleorgan bygger på WADAs verdensomspennende regelverk. WADAs regelverk er også grunnlaget for FN-organet UNESCOs nye antidopingkonvensjon. Regelverket som foreligger oppfyller alle grunnleggende krav til en rettferdig behandling, noe de fleste aktører forholder seg til.