TV2s undersøkelse

I TV2s nyhetssendinger onsdag 4. mai rapporterte kanalen fra en undersøkelse den hadde fått utført av synet på straffenivået for voldtekt. Ved å gjennomgå dommer på Lovdata hadde kanalen funnet ut at gjennomsstraffen for voldtekt (§192) er 2 ½ til 3 års fengsel. Nesten 90 % svarte at straffelengden var for kort. Representanter for påtalemyndigheten uttalte at det stemte jo helt med deres oppfatning. Jeg ba om å få tilsendt spørreskjemaet. En hjelpsom medarbeider sendte meg også litt annen informasjon. «Spørreskjemaet» viste seg ikke å være noe spørreskjema, men ett - 1 - spørsmål, i en TNS-Gallupundersøkelse for TV2. Det lød slik: «Gjennomsnittlig straffelengde for voldtektsforbrytelser er mellom to og et halvt og tre år. Mener du at denne straffelengden er for kort, passe, for lang?» Det er helt forutsigbart at på et slikt generelt spørsmål vil et representativt utvalg i massiv grad ha strengere straffer. Gjennom årene er en rekke slike utspørringer gjort, med omtrent identisk resultat. Det er imidlertid også helt forutsigbart at hvis det stilles flere spørsmål om bakgrunn, nyanser og kontekst, synker andelen som vil ha strengere straffer. Mange vil da ha andre reaksjoner. For mange år siden laget jeg selv en slik undersøkelse. Det jeg skriver her, inntraff. Folk ble nyanserte når nyanser og bakgrunn ble brakt inn. Internasjonale undersøkelser viser akkurat det samme.

GENERELT KAN man mao. si at når vi kommer nærmere personen, og ser mer av hans eller hennes situasjon, blir vi ikke så straffende. «Rettsbevisstheten» er altså sammensatt. En annen spørreform, «nærmere» personen, ville høyst sannsynlig gitt et ganske annet resultat. Som det gjør i domstolen nå fagdommere så vel som legdommere kommer «nær» personen. Med sin spørreform har TV2 gitt et farlig ensidig bilde. Påtalemyndigheten har benyttet det som legitimering. Resultatet kan bli høyere straffenivå. Det er meget viktig at de som dømmer og de som gir lover ikke faller for de generelle og enkle spørsmål, som nesten uvegerlig fører til straffende svar.