PROTESTER: Tidligere i år var det demonstrasjoner mot barnevernet i en rekke byer i mange land. Bildet er tatt foran Stortinget, der demonstrantene bar slagord som «Send barna hjem nå» og «Barnevernet = Gestapo». Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
PROTESTER: Tidligere i år var det demonstrasjoner mot barnevernet i en rekke byer i mange land. Bildet er tatt foran Stortinget, der demonstrantene bar slagord som «Send barna hjem nå» og «Barnevernet = Gestapo». Foto: Ole Berg-Rusten / NTB ScanpixVis mer

Tvilen bør komme barnet til gode

Foreldrenes rett til privatliv kan ikke overprøve barns rett til å vokse opp uten vold og overgrep og et ødelagt liv. 

Meninger

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker støtter ni av ti saker som fremmes av barnevernet, kunne Dagbladet fortelle 13. august. Oppslaget kom som følge av at Advokatfirmaet Sølverud klaget på Fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold over at de aldri har fått medhold. Og godt er det.

Advokat Sølverud hevder at fylkesnemnda ikke foretar «en reell overprøving av barnevernets vedtak» om omsorgsovertakelse eller akuttplasseringer. Men fylkesnemndene overprøver ikke barnevernets vedtak. Fylkesnemndene fatter vedtak etter barnevernloven, etter at barnevernet har fremmet forslag om tiltak overfor Fylkesnemnda. Barnevernet har ikke kompetanse til å fatte tvangsvedtak unntatt i akuttsituasjoner, som må stadfestes av fylkesnemnda.

Willy Tore Mørch.
Willy Tore Mørch. Vis mer

Forslag om omsorgsovertakelse fremmes etter at barnevernet har gjort grundige saksforberedelser. Fylkesnemnda er ikke en domstol, men et forvaltningsorgan med kompetanse til å fatte tvangsvedtak etter barnevernloven. Saksbehandlingen i fylkesnemndene følger stort sett praksis i domstolene ved at begge parter har advokatbistand, de forklarer seg for nemnda og det føres vitner. Men foreldrene har ikke rollen som tiltalt, og partenes advokater er ikke aktor og forsvarer, og det gjennomføres ikke krysseksaminasjon i strafferettslig forstand. Forhandlinger i Fylkesnemnda er altså ingen straffesak.

Advokat Sølverud synes å betrakte Fylkesnemndene som en arena for kamp om å vinne en juridisk tvist. Hun begrunner klagen med at fylkesnemndenes vedtak er en trussel mot rettssikkerheten til de berørte familiene. Hun problematiserer ikke rettssikkerheten til barna. Dessverre.

Når en sak om omsorgsovertakelse fremmes for fylkesnemnda, er det oftest etter bekymringsmeldinger til barnevernet om vold, overgrep eller annen alvorlig omsorgssvikt. Barnevernet undersøker om det er hold i bekymringene. Enten henlegger de saken, eller de tilbyr frivillige hjelpetiltak. I siste instans fremmer barnevernet sak om omsorgsovertakelse overfor Fylkesnemnda. Når man velger å fremme en sak, er det på bakgrunn av at undersøkelsene har bekreftet at det har funnet sted overgrep eller at det foreligger alvorlig omsorgssvikt; og at frivillige hjelpetiltak ikke har ført fram eller er avvist.

Magne Raundalen.
Magne Raundalen. Vis mer

I dette bildet må man ta med at de skadene barn kan få etter langvarig omsorgssvikt er meget alvorlige. Barns hjerne er i rivende utvikling, og forskning viser at langvarig angst og stresspåføring blant annet skader de deler av hjernen som styrer hukommelse og emosjonsregulering. Barna blir emosjonelt ustabile, og statistikken viser at disse barna avbryter skoleløpet og får psykiske helseplager i betydelig større grad enn andre barn. De kan få livsvarige skader. Barna har med andre ord ikke bare behov for å bearbeide grusomme og traumatiske minner i en ny omsorgsbase, men de har fått destabilisert selve verktøyet de skal kunne stole på når de skal mestre sitt fremtidige liv. Ikke minst som foreldre til neste generasjon for å forhindre rekruttering av nye familier til barnevernet.

I det aller siste har det tikket inn en rad oversikter over forskningen på langtidsvirkningene av vold, overgrep og omsorgssvikt i barndom og oppvekst. De har mangedoblet alvoret i barnevernets arbeid på to plan. For det første fordi det er en overhyppighet av barndom med overgrep og forsømmelse i nesten alle blant de alvorligste psykiske diagnoser.

Det som er helt nytt handler om at den gledelige behandlingsoptimismen, medikamentelt og psykoterapeutisk for disse lidelsene, ikke gjelder dem som har startet livet med en barndom preget av uakseptabel foreldrepraksis.

Forskningen sier at vi må innse at vi faktisk ikke kan hjelpe dem på samme måte som de andre lidende, dersom barndommen har smadret dem først. De opphøyer derfor det å oppdage tidlig og stanse vanviddet til høyeste alarmnivå. På denne bakgrunn vil det være meget bekymringsfullt om ikke barnevernet skulle få medhold i de fleste saker.

Som advokat Sølverud sier, er det eksempler på at Tingretten har opphevet vedtak i fylkesnemnda slik at barnet er sendt tilbake til foreldrene. Dette bør bekymre flere enn oss. I Tingretten gjennomføres domstolens prosesser fullt ut med krysseksaminering av parter og vitner, bevisvurderinger og prosedyrer. I realiteten inntar barnevernets advokat rollen som aktor, den private parts advokat blir forsvarer og foreldrene blir tiltalte selv om de formelt ikke er det. Advokater vil kanskje ha det slik. De kjemper en kamp mot motparten med mål om å vinne.

Det gode prinsipp i straffesaker om at tvilen skal komme tiltalte til gode trer inn også her, og det kan lett bli frifinnelse. Men tvilen burde komme barnet til gode og ikke nødvendigvis foreldrene. Vi har ved flere anledninger tatt til orde for å opprette en familiedomstol der dommere har solid barnefaglig kompetanse og rettsforhandlingsprosess som er tilpasset dette sårbare saksfeltet.

Dommerstanden er dypt uenig og forsvarer dommere som generalister – med erfaring fra alle typer saker. Regjeringen har enda ikke fremmet forslag om det til Stortinget.

Barnas rettssikkerhet må trumfe foreldrenes rettssikkerhet fordi barnekonvensjonen er ratifisert av Norge og inkorporert i norsk lov. Foreldenes rett til privatliv kan ikke overprøve barns rett til å vokse opp uten vold og overgrep og et ødelagt liv.

Vi ser ingen slike vurderinger i advokat Sølveruds bekymringer.