KONKRETISERING ETTERLYST: Forhåpentligvis vil Siv Jensen snart konkretisere hva hun mener med at SSB er faglig uavhengig og ta nødvendige grep for å sikre uavhengigheten, skriver de to medlemmene av det omstridte Bye-utvalget. Foto: Tomm Wilgaard Christiansen
KONKRETISERING ETTERLYST: Forhåpentligvis vil Siv Jensen snart konkretisere hva hun mener med at SSB er faglig uavhengig og ta nødvendige grep for å sikre uavhengigheten, skriver de to medlemmene av det omstridte Bye-utvalget. Foto: Tomm Wilgaard ChristiansenVis mer

SSB-høringen:

Uavhengigheten må sikres

Onsdagens høring viste hvorfor det må tas grep, skal Statistisk sentralbyrås uavhengighet ivaretas.

Meninger

I høringen i Stortinget onsdag denne uken advarte tidligere forskningsdirektør i SSB, Kjetil Telle, om at SSBs faglige uavhengighet er under angrep. Han er særlig bekymret for at myndigheter og andre oppdragsgivere med inngående kjennskap til SSBs modeller bestiller konklusjoner. Dette gjøres ved at de legger føringer på hvilke modeller og forskere som skal brukes til å gjennomføre analysene de ønsker. Dermed får oppdragsgiver også konklusjonene de vil ha.

I et notat Telle delte ut før onsdagens møtet konkretiserer han problemet: «Vil de vise at flyktninger er dyre, så bestiller de en analyse med Demec. Vil de vise at flyktninger er bra for norsk økonomi, iallfall bedre enn arbeidsinnvandring, så bestiller de en analyse med Kvarts.»

Finansdepartementets ekspedisjonssjef Amund Holmsen bekreftet Telle sine påstander i et møte med Bye-utvalget. Han pekte på to grupper som bestiller oppdrag hos SSB:

  • De som lurer på noe.

  • De som vet hva de vil, og bare vil «låne» SSBs varemerke.

Arbeiderpartiet bestilte for eksempel en beregning av skatteendringer basert på en SSB-modell. Den ble presentert som forholdet mellom effektivitet av skattelette mot offentlige utgifter. Holmsen konkluderte med at bestiller nok vet at for eksempel bedriftsskatter ikke er modellert inn i Kvarts og at resultatet vil reflektere dette.

Påstandene om konklusjonsbestillinger, som Telle kalte det, er meget alvorlige. Det er viktig å sikre at forskningsavdelingen i SSB er et redskap for forskningsbasert politikk og ikke politisert forskning. Dette krever imidlertid både et faglig uavhengig SSB og at metodene og analysene som brukes jevnlig utsettes for fagfellevurdering i vitenskapelige tidsskrifter.

For å sitere Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen: «Faglig uavhengighet er helt avgjørende for at allmennheten, politikere og interesseorganisasjoner skal kunne feste lit til de analyser og forskningsresultater som SSB presenterer».

Et ekspertutvalg som nylig vurderte Norges Forskningsråds virksomhet er like klare: «Høy vitenskapelig kvalitet er det viktigste fundamentet for at forskningen blir relevant for politikk, næringsliv og forvaltning. Relevant forskning med lav vitenskapelig kvalitet kan være til større skade enn gavn i samfunnet».

Onsdagens høring viser nok en gang at Finansdepartementet, LO og NHO i beste fall har et lettvint forhold til SSBs faglige uavhengighet. Alle er enige i at myndighetene og andre samfunnsaktører bør ha en sentral rolle i å definere hva samfunnsoppdraget til SSB skal være. Hvordan SSB løser dette oppdraget bør imidlertid helt og holdent ligge under SSB sin ledelse å bestemme.

Faglig uavhengighet innebærer at SSB selv bestemmer hvilke oppdrag og bestillinger som lar seg besvare på en faglig forsvarlig måte. Faglig uavhengighet innebærer også at SSB selv bestemmer hvilke metoder og forskere som skal benyttes for å løse sine oppdrag.

Et minimum for å sikre faglig uavhengighet er at Statistikklovutvalget konkluderer med at forskning i SSB forblir lovfestet. Dette styrker i prinsippet SSB sin evne til å motstå faglig press og konklusjonsbestillinger fra Finansdepartementet og andre oppdragsgivere. Dagens høring illustrerer imidlertid at dette ikke er tilstrekkelig.

I tillegg er man nødt til å sikre gode rutiner for kvalitetssikring av metodene og analysene til SSB. I sitt brev til Siv Jensen av 22. november, spør Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité:

«Hvordan vil departementet sikre at forskningen i SSB holder et høyt nivå, og at kvalitetssikringen av forskningen ivaretas?»

Dessverre fikk dette temaet lite oppmerksomhet i onsdagens høring. Bye-utvalgets forslag var at kvalitet kan sikres ved at metodene og analysene jevnlig utsettes for fagfellevurdering i vitenskapelige tidsskrifter. Verken Finansdepartementet, NHO eller LO har den nødvendige faglig kompetanse til å vurdere kvaliteten til SSB sine metoder og analyser.

Gjennom fagfellevurdering oppnår en to ting. For det første får en tilbakemeldinger på sin analyse fra eksperter på området, som vil heve kvaliteten. For det andre tvinges en til å ta til seg kunnskapen på feltet, som gjør at en oppdaterer seg faglig. Begge deler svekker muligheten for at oppdragsgivere kan utnytte faglige svakheter ved modellene til å bestille konklusjoner.

For å unngå at SSBs troverdighet svekkes av politisk innflytelse og oppdragsforskning med bestillingskonklusjoner, må SSB også ha tilstrekkelig grunnfinansiering. Siv Jensen ble i onsdagens høring spurt om Finansdepartementet instruerer SSB sine valg av metoder og modeller. Jensen svarte at departementets påvirkning foregår igjennom kontrakter, og viste til at de er frivillige for SSB å inngå.

Jensens svar er misvisende. Forskningsavdelingen er i praksis avhengig av finansiering gjennom modellkontrakter med finansdepartementet og andre departementer. Modellkontrakter gir dermed departementene direkte styring med modellvalgene til SSB. I prinsippet trodde mange av oss at SSB stod fritt til å vurdere det faglige, men striden rundt Meyer og dagens høring har vist at dette ikke er tilfelle.

For det andre spiller finansiering fra oppdragsforskning også en vesentlig rolle for finansieringen av deler av forskningsavdelingen. Den innebærer risiko for kritikk av den typen som Econ, forløperen til Samfunnsøkonomisk analyse som var ledet av LOs nåværende sjeføkonom Roger Bjørnstad, ble utsatt for i Brennpunkt i 2002. Noe som ville være katastrofalt for SSB sitt omdømme.

De to gjenværende finansieringskildene, direkte bevilgning over statsbudsjettet og ekstern forskningsfinansiering fra Forskningsrådet, er ikke tilstrekkelig for dagens store avdeling.

Forhåpentligvis vil Siv Jensen snart konkretisere hva hun mener med at SSB er faglig uavhengig og ta nødvendige grep for å sikre uavhengigheten. Hvis ikke bør Stortinget kreve dette.

Grepene bør innebære at forskning i SSB forblir lovfestet, at metoder og analyser kvalitetssikres gjennom fagfellekritikk, og at direkte bevilgninger økes.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.