OMSTRIDT PRØVINGSRETT:  Dagens domstolkontroll av menneskerettighetene går utover folkestyret, mener Morten Kinander. Uforståelig kritikk, svarer Frode Elgesem. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
OMSTRIDT PRØVINGSRETT: Dagens domstolkontroll av menneskerettighetene går utover folkestyret, mener Morten Kinander. Uforståelig kritikk, svarer Frode Elgesem. Foto: Tore Meek / NTB scanpixVis mer

Ubegripelig kritikk av Høyesterett

Morten Kinander skriver at han ikke benekter prøvingsrettens eller menneskerettighetenes legitimitet. I lys av argumentasjonen må det være en sannhet med betydelige modifikasjoner.

Meninger

Morten Kinander har den 29. juli et tilsvar til min kronikk den 30. juni om Høyesterett og folkestyret.

Han innleder med å understreke at han ikke benekter prøvingsrettens eller menneskerettighetenes legitimitet, men tvert om sier at han er enig i at både prøvingsrett og menneskerettigheter er viktige. I lys av Kinanders argumentasjon må dette være en sannhet med betydelige modifikasjoner.

Utgangspunktet for vår debatt er at Kinander gikk hardt ut og hevdet i sterke ordelag at prøvingsretten og menneskerettighetene svekker folkestyret. Det er et problematisk utgangspunkt hvis man virkelig ønsker å ta menneskerettighetene på alvor. Uten reell domstolskontroll blir det heller ikke noe reelt vern mot menneskerettsbrudd. Det er viktig med debatt om balansen mellom statsmaktene, men Kinanders argumenter gir ikke støtte til målsettingen om å styrke menneskerettsvernet.

For øvrig gir Kinander en til dels useriøs beskrivelse av hvilke "trusler" vi står overfor. Han stiller det retoriske spørsmålet om ikke også jeg må mene at det vil være lite vits å gå til valg dersom vi har en domstol som "underminerer sentrale forvaltningsprinsipper og de fleste lovgivningstiltak".

Nå skal man selvfølgelig ikke ha for mye av noen ting, heller ikke domstolskontroll, men hvilken virkelighet er dette hentet fra?

Det er for meg uforståelig at det går an å hevde at vi i Norge står overfor en situasjon hvor domstolene "underminerer de fleste lovgivningsvedtak". Og sammenhengen mellom Maria-dommen - som jeg antar henvisningen til underminering av "sentrale forvaltningsprinsipper" gjelder - og viktigheten av å delta i valg, er rett og slett ubegripelig. For den som er opptatt av menneskerettigheter er det tvert om den motsatte erkjennelsen som er det sentrale: demokratiske valg kan ikke erstatte den beskyttelse domstolskontrollen gir den enkelte mot brudd på menneskerettighetene. Og Stortingets makt er uansett sikret ved at Stortinget fortsatt kan gjøre stort sett som det vil med 2/3 flertall. Denne ultimate makten kan selv ikke Høyesterett hamle opp med.

Til sist spør Kinander hvorfor det er nødvendig at vi i Norge griper oftere inn mot menneskerettsbrudd enn i Sverige og Danmark. Det enkle svaret på dette er at den norske demokratisk valgte lovgiver har villet at våre domstoler skal ta menneskerettighetene på alvor. Både menneskerettsloven av 1999 og grunnlovsreformen av 2014 - sammen med grunnlovfestingen av prøvingsretten i 2015 - viser at Stortinget har hatt en mer ambisiøs politikk når det gjelder gjennomføringen av menneskerettighetene i nasjonal rett enn våre naboland.

Kanskje Høyesteretts agenda er å ta menneskerettighetene på alvor og å gjennomføre dem i enkeltsaker slik Stortinget har ønsket. Er det kritikkverdig?