UDI og asylbarna

ASYLBARNA: Dagbladet hevder på lederplass sist søndag at UDI og undertegnede tar lett på situasjonen for ungdommene som bor ved Hvalstad asylmottak i Asker. Det er bra at avisen setter søkelyset på situasjonen til en utsatt gruppe, men dette blir en for unyansert påstand.Tilbudet til denne gruppen enslige mindreårige asylsøkere har gjennom de siste årene blitt forbedret og utviklet. Barns situasjon i asylsaksbehandlingen har vært gjenstand for mye oppmerksomhet og utviklingsarbeid i utlendingsforvaltningen. Det betyr selvsagt ikke at situasjonen ikke kan bli bedre.

DA KOMMUNELEGEN i Asker i november i fjor tok kontakt med UDI på bakgrunn av helsesøsters erfaringer fra mottaket, førte til det til en opptrapping av bemanningen og opprusting av tilbudet. Både for de opptil 60 ungdommene som kan bo i transittmottaket de første ukene etter ankomst og de 24 ungdommene som nå bor i det ordinære mottaket i påvente av at asylsøknaden skal avgjøres eller de skal bosettes i en kommune. Det blir imidlertid feil når avisen sammenligner asylmottaket med en barnevernsinstitusjon og indirekte stempler ungdommene som hjemmehørende der. Erfaringene fra Hvalstad er at de aller fleste i utgangspunktet er ressurssterk ungdom som har med seg opplevelser som er forskjellige fra norske ungdommers. De fleste ungdommene klarer seg veldig bra mens noen trenger mer hjelp enn andre. På linje med norsk ungdom, skal de blant annet få slik hjelp fra barnevernet.