Uførekrise?

UFØRE: Oppslaget i Dagbladet 2. januar om «uførekrisa» krever et par kommentarer. Det er rett at Norge har høyere sykefravær og høyere andel uføre enn de fleste andre OECD-land, men samtidig ligger Norge i toppskiktet når det gjelder andel yrkesaktive. Det er grunn til å sette disse tilsynelatende paradoksale fenomenene i sammenheng. At så mange eldre er yrkesaktive, vil uvegerlig føre til høyere sykefravær og flere uførepensjonister. Faktisk kan nesten hele økningen i antallet uførepensjonerte etter 2000 tilskrives det faktum at gjennomsnittsalderen i arbeidslivet nå stiger på grunn av de store etterkrigskullene.

To hovedforklaringer (som ikke trenger å utelukke hverandre) er lansert for å forklare hvorfor folk faller ut av arbeidslivet: individuell svikt og arbeidslivets krav. Regjeringen og partene i arbeidslivet har satset på den første forklaringen i sin «nye» strategi for oppfølgning av sykmeldte. Økonomer er særlig bekymret for sviktende arbeidsmoral og lavere tålegrense. Professor Øystein Thøgersen mener at trygdeordningene er for fristende for lavinntektsgruppene, men nevner ikke at det er disse gruppene som har dårligst helse og arbeidsvilkår. Uansett er en trygdetilværelse ingen økonomisk gullgruve.

Hans kollega ved NHH Karl Ove Aarbu trekker i tvil om de uførepensjonerte er så syke at de ikke kan arbeide, men har åpenbart problemer med å forstå medisinsk statistikk. At 6 av 10 uførepensjonerte har primærdiagnoser innen muskel- og skjelettområdet eller psykiske lidelser, betyr ikke at hele denne gruppen har det som noe nedsettende omtales som «diffuse lidelser». Langt de fleste har utvetydige medisinske diagnoser med høyt lidelsesnivå og har vært gjennom langvarige behandlingsforsøk før uførepensjon tilstås.

Som medforfatter av den nevnte studien fra 2006 (som i parentes bemerket ikke ble utført ved Folkehelseinstituttet, men ved Universitetet i Bergen), synes det klart at Aarbu ikke kan ha lest selve artikkelen, men bare misvisende omtaler av den i ulike medier i etterkant. Hovedfunnet i denne studien var at arbeidsuføre personer hadde klart lavere selvopplevd fysisk og psykisk helse enn sammenliknbare arbeidsføre personer. At det nedsatte helsenivået bare i begrenset grad lot seg forklare av det tilfang av diagnoser denne undersøkelsen hadde tilgang til, kan på ingen måte tolkes som at «den nedsatte funksjonsevnen skyldtes altså liten grad sykdom, skade eller lyte som er påvist medisinsk».

Forklaringene på uførenivået i Norge er sammensatte, men det er påfallende at ikke mer oppmerksomhet rettes mot der uførheten produseres: i arbeidslivet.

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 963871854


Varnish cache server