Uforpliktende ambisjoner

STADIG FLERE barn og ungdommer er overvektige, rammes av diabetes, får muskel- og skjelettskader eller har dårlig motorikk. I stor grad skyldes dette fysisk inaktivitet og dårlig kosthold. Fysisk inaktivitet utgjør et økende helseproblem, og en større satsing på fysisk aktivitet vil ha en forebyggende effekt for den nasjonale helsetilstanden. I valgkampen så langt har det vært fokus på kosthold for barn gjennom debatten om skolemåltider, mens fysisk aktivitet ikke har nådd like høyt opp på den politiske agenda. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) mener at kosthold og fysisk aktivitet er like viktige elementer i en sunn livsstil, og vi vil derfor utfordre de politiske partiene til å forplikte seg til å satse mer på fysisk aktivitet - spesielt i skolen. Å satse mer på fysisk aktivitet i skolen vil gi store gevinster. For det første er skolen en arena hvor alle vil kunne nås, og kanskje den viktigste arena for læring av livsstil. For det andre vil den fysiske og mentale helsen styrkes. I tillegg til å gi et bedre læringsmiljø, vil også elevenes fysiske og sosiale ferdigheter kunne prøves ut i leken med jevnaldrende. Å prioritere fysisk aktivitet i skolen er derfor en investering i fremtiden!

NIF OPPLEVERNIF at de politiske partiene har store ambisjoner for satsingen på fysisk aktivitet, men ved gjennomgang av partienes programmer er det vanskelig å finne konkrete mål for ambisjonene. Vi er bekymret for at forbedringer innen dette området ikke vil bli realisert, og utfordrer derfor de politiske partiene til å konkretisere sine ambisjoner. Vil de politiske partiene:1. sikre en time fysisk aktivitet for alle klassetrinn hver dag?2. sikre to dobbelttimer i kroppsøving i uken fra 5. klasse?3. satse på flerbruksanlegg for å skape skolegårder for allsidig fysisk aktivitet? 4. garantere at ingen idrettsanlegg skal være stengt på grunn av forfall etter neste stortingsperiode? 5. ruste opp svømmehaller og styrke svømmeferdighetene slik at alle barn skal kunne svømme innen 3. klasse?Samtidig som vi etterspør konkrete og forpliktende mål, vil vi også forplikte oss selv til å stille vår organisasjon og kompetanse til disposisjon for å bidra til å nå målene. Idretten besitter stor kompetanse på riktig aktivitet for barn og unge, og denne kunnskapen vil vi dele med skolen. Vi håper på en felles innsats for å sikre fremtidige generasjoner en livsstil med god fysisk aktivitet. Men da må ambisjonene og målene tydeliggjøres.