Ugrunnet frykt for privatisering

POLITIET: Dagbladet omtalte på lederplass lørdag ideen om å igangsette et prøveprosjekt for å bruke sivile åstedsgranskere i forbindelse med den nye DNA-reformen som trådte i kraft 1. september. Avisen ser flere betenkelige sider ved å privatisere eller konkurranseutsette politiarbeid. Omtalen må være basert på en grunnleggende misforståelse om hva ideen går ut på.

Med såkalte sivile åstedsgranskere menes ansatte i politiet med en annen bakgrunn enn Politihøgskole, som etter omfattende opplæring kvalifiseres til å foreta undersøkelser av åsteder for typisk hverdagskriminalitet. Det er altså ikke snakk om å privatisere eller konkurranseutsette denne type polititjeneste.

Ideen er å benytte sivile åstedsgranskere til å undersøke lovbrudd som tyveri fra bil, grove tyverier fra boliger og lignende. Åstedsgranskerne vil være under veiledning av politidistriktenes politiutdannede kriminalteknikere. Det må tenkes kreativt for å få mer politikraft, og man har gode erfaringer med bruk av denne type kompetanse både i England og i USA. Men rettssikkerheten må ivaretas, og Politidirektoratet har derfor opplyst at første steg er en juridisk avklaring med Riksadvokaten om muligheten for å bruke sivilt ansatte til innhenting av bevis i straffesaker.

Slik jeg har forstått vil et slikt prosjekt også kunne egne seg for politiutdannede seniorer. Det må uansett etter en prøveperiode legges opp til en omfattende evaluering for å gi svar på om dette er veien å gå videre.