Undersysselsetting

DELTID: I Dagbladet 12. april hadde Nina Amble en interessant artikkel om bruk av arbeidskraft i helsevesenet. Hun nevner i artikkelen at SSBs tall for undersysselsatte overvurderer hvilken reservearbeidskraft som foreligger hos denne gruppen. Det er riktig, som hun skriver, at vi definerer undersysselsatte som deltidssysselsatte med en avtalt arbeidstid som er lavere enn den de ønsker å ha. Amble påpeker videre helt riktig at en del av disse vil ha en faktisk arbeidstid som er høyere enn den avtalte, fordi de blir innkalt som ekstrahjelp ol.Men artikkelen gir det inntrykk at dette gjelder de aller fleste av de undersysselsatte. Dette er ikke riktig. I 2006 var det i gjennomsnitt 16 000 undersysselsatte sykepleiere/hjelpepleiere og når vi ser på deres faktiske arbeidstid var det bare for i underkant av 30 prosent at denne var lik eller høyere enn den arbeidstiden de ønsket som avtalt arbeidstid. For alle de 108 000 undersysselsatte i 2006 var det 15 prosent som hadde en faktisk arbeidstid som var lik eller høyere enn ønsket arbeidstid. Det store flertallet ønsker altså en lengre arbeidstid enn den de faktisk hadde.

EN ANNEN SAK er at antallet undersysselsatte personer (108 000) ikke gir noe godt inntrykk av hvor mange ekstra timer dette representerer. Omregnet til ukeverk a 37,5 timer, svarer de ekstra timene de ønsker å arbeide til 39 000 ukeverk. Sammenligner vi med de 73 000 arbeidsledige i 2006, svarer deres ønsker om arbeidstid til 52 000 ukeverk. Med synkende arbeidsledighet utgjør således de undersysselsatte relativt sett en økende andel av arbeidskraftreserven.